სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ზოგადი დახასიათება" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.55–72.

ზ. ძლიერიშვილი. "ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 1-542, თბილისი.

რ. მახვილაძე. "შენობა ნაგებობათა ტექნოლოგიური გადაწყვეტა" სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი . 2009წ. 978–9941–14–734–0.

შ. ფაფიაშვილი. "შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-307, თბილისი.

ო. კეთილაძე, ლ. კალანდაძე, ნ. ღომიძე, მ. ჩიხლაძე. ,,მექანიკა". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2015წ. 978-9941-462-08--5.

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. ,,საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ი. ცომაია. ,,ფარმაცევტული ტექნოლოგიები. ნაწილი I. მალამოების სააფთიაქო ტექნოლოგია“.. სტუ. რეკომენდირებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 21. 22. 2014, ოქმი #1, . 2014წ. .

V. Tsutskiridze. ,G. Kipiani, M. Vazagashvili. A book of mathematical tasks. . The scientific methodical centre of Georgian education. Tbilisi-1999.. 1999წ. .

გ. ცაავა. - ფულის თეორიის ევოლუცია და ირვინგ ფიშერის „მიმოქცევაში ფულადი მასის გაანგარიშების ფორმულაში“ კორექტივის შეტანის შესახებ. „დანი“. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8422-5.

ი. რამიშვილი, ა.ბუაძე,ლ. სიგუა, ლ. ხაჟალია, ს. პაპიაშვილი. . წრფივი ალგებრისა და მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვის ელემენტები. KMP PBЦ ЦСУ ГССР . 1977წ. .

ლ. გვენეტაძე. 10. კორპორაციული ფინანსები პირველი ნაწილი. თსუ., საგაგომცემლო სახლი „ინოვაცია“. 2010წ. ISBN 978-9941-9156-4-2.

ა. რობიტაშვილი, ვ. აბულაძე, ჯ. ხუნწარია. ATM ტექნოლოგია და მისი რეალიზაციის მათემატიკური ასპექტები. გამომცემლობა ი/მ "მომავლიდან". 2006წ. .

ნ. კარბელაშვილი, ველიჯანაშვილი ა.. AutoCAD 2006 - პრაქტიკული კურსი მეთოდური მითითებებით. უნივერსალი, თბილისი. 2007წ. .

S. Nemsadze. Basic Electrical Engineering. GTU. 2013წ. CD1355.

S. Nemsadze. Basic Electrical Engineering Theory and Practice . GTU ,CD 1700 . 2014წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი. C++ ყველასათვის. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2010წ. .

ლ. გიორგაშვილი, D.Natroshvili, G.Jashiashvili. Mathematics for economists. Second Edition, "Akhali Ivironi", Tbilisi. 2008წ. .

ზ. ბაიაშვილი. MatLab პროგრამული პაკეტის გამოყენების საფუძვლები.. სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. 120 გვ..

რ. ქუთათელაძე. menejmenti . . 0წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. SQL სერვერი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2016წ. 453 გვ., ISBN 978-9941-20-661-0.