სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. მესხი. გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი. I ნაწილი. საინჟინრო-გეოდეზიური სამუშაოების ძირითადი მეთოდები და პრინციპები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-891-0.

მ. მესხი. გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი. II ნაწილი. გეოდეზიური სამუშაოები საინჟინრო ნაგებობათა მშენებლობისას. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941-20-028-1.

ს. გრიგალაშვილი. გეოპოლიტიკა. . 2017წ. 978-9941-27-232-5.

ნ. ლომიძე. გლობალური საფრთხეები და ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში. თბილისი 2013,,საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978–9941–20–262–9.

ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. გრაფიკული დისციპლინების პლანიმეტრიული და სტერეომეტრიული ამოცანების გეომეტრიული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-54-1.

გ. ხმალაძე. დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. ISBN 99940-56-71-9.

ვ. აბაიშვილი. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-491-2 გვ.222.

დ. დანელია, რ ცხვედაძე. დრეკადობის თეორია. . 2005წ. 170B.

გ. ყიფიანი. დრეკადობის თეორიის მეთოდების გამოყენება სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობათა ფუძეების გაანგარიშებებში . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, -130გვ. 2009წ. 978-9941-14416-5 .

მ. ჯიქია, გიორგი ყუფარაძე. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა. გამომცემლობა "ვი აი პრინტი". 2014წ. ISBN 978-9941-0-6916-1.

მ. ამირგულაშვილი. ევროკავშირის სახელმწიფოთა ისტორიულ-პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკა. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-0-1283-9.

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სტუ. 2007წ. 978-99940-952-2-3.

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სტუ. 2007წ. 978-99940-952-2-3.

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სტუ. 2007წ. 978-99940-952-2-3.

ვ. ფადიურაშვილი. ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძვლები. სტუ. 2007წ. 978-99940-952-2-3.

თ. ბერიძე. ეკონომეტრიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-960-3.

ბერიძე თ.. ეკონომეტრიკის საფუძვლები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. ISBN 978-9941-14-960-3 .

გ. ჯოლია, ე. ბარათაშვილი, გრძელიშვილი ნოდარი, მამალაძე ირინე, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება (წიგნი 1). . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3146-5.

გ. ჯოლია, ე. ბარათაშვილი, გრძელიშვილი ნოდარი, მამალაძე ირინე, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება (წიგნი 2). . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3947-8.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. ქ.კიწმარიშვილი. ტ.ქოქოლაძე. ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-0-4618-6. გვ.188.