სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ბებიაშვილი. მენეჯერული ინფორმაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 99928-944-7-4.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. მენეჯმენტი; ცნობარი; ლექსიკონი. . 2010წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, კონსტანტინე კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. მენეჯმენტის თანამედროვე სტილის სახეები. უნივერსიტეტი გეომედი. 2014წ. უაკ. 301. 36. .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები,მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა. 2009წ. 978-9941-14-697-8 გვ-52.

ჯ. დოჭვირი. მეტალურგიული წარმოების ელექტროამძრავები. თბილისი, გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი, ზედგენიძე ი.. მეტროლოგია და საზომი ტექნიკა. სტუ. 2005წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. მეტროლოგიური ექსპერტიზა . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 207 გვ . 2008წ. 978-9941-14-187-4.

ნ. ბარძიმაშვილი, კ. უთურგაიძე. მექანიკური ამძრავების დაპროექტება კომპიუტერის საშუალებით. . გამომც. `ტექნიკური უნივერსიტეტი~. 2001წ. ISSN 99928-882-4-5. უაკ. 681.3..

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. მეწარმეობა და მისი პრობლემების გადაწყვეტა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-217-9.

მ. მოისწრაფიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. მიკროეკონომიკა. გამომცემლობა „ნიკე“. 2003წ. 99928-943-7-2; თემა 2; გვ.14-43.

გ. ტყეშელაშვილი, გ. ხმალაძე, ნ. ხმალაძე, ზ. შარაშენიძე, მ. მოისწრაფიშვილი. მიკროეკონომიკა. "ნიკე". 2003წ. 99928-9432-7-2. 257 გვ..

მ. ზუბიაშვილი, გ.ტყეშელაშვილი, გ.ხმალაძე, ნ.ხმალაძე. მიკროეკონომიკა (თავი IX). ”ნიკე”. 2003წ. .

ნ. ფოფორაძე. მინერალოგიის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-875-0.

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, ფ. თოდუა. მიწის სამუშაოების წარმოების ეტალონური პროექტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-30-8.

დ. კუპატაძე. მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების პროცესები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-954-7-6.

ლ. ბოჭორიშვილი, თ.ჩხეიძე. მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-355-7.

გ. ჯოლია, ჩხეიძე მაია. მოლაპარაკების წარმართვა (ელექტრონული ვერსია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.გასიტაშვილის რედაქციით, რ.სამხარაძე. მონაცემთა ბაზები. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 120 გვ.. 2005წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. მონაცემთა ბაზები II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეი. 2005წ. 99940-40-08-1.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. მონაცემთა ბაზები I ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-07-3.