სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., , შავერდაშვილი ლ.,, წვერაიძე ზ.. პრაქტიკული კურსი საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. II ნაწილი. მეთოდიკური მი¬თი¬თებები.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 36 გვ. . 2010წ. .

ნ. ოთხოზორია. პრაქტიკული მითითებები, სავარჯიშოები და ამოცანები Delphi-ს გარემოში. . გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2005წ. .

ნ. ოთხოზორია. პრაქტიკული მითითებები, სავარჯიშოები და ამოცანები Delphi-ს გარემოში. ნაწილი 2. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2005წ. .

გ. მურჯიკნელი, ზ. აზმაიფარაშვილი, იური მოდებაძე. პრაქტიკული სამუშაოები (ამოცანები) ელექტროსაზომ ტექნიკაში Labview-ს ბაზაზე. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-730-3.

ი. მოდებაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი. პრაქტიკული სამუშაოები (ამოცანები) ელექტროსაზომ ტექნიკაში LabVIEW-ის ბაზაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

გ. ბერუაშვილი. პრაქტიკული სამუშაოები კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციაში 52 გვ. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-11-1.

ნ. ერემეიშვილი. პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად მეტროლოგიასა და სტანდარტიზაციის საფუძვლებში. სტუ. 2011წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., , შავერდაშვილი ლ.,, წვერაიძე ზ.. პრაქტიკუმი MS Paint, MS Excel და MS PowerPoint საოფისე კომპიუტე¬რული პროგრამების შესასწავლად.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2006წ. 28 გვ..

დ. კოხრეიძე. პრაქტიკუმი ელექტრულ მანქანებსა და აპარატებში. თბილისი, სტუ 621.313(076)/1 , ელექტრონული ვერსია CD3034 , გვ 49. 2016წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ც.გოგუაძე, ი. გოქსაძე, დ. თავბერიძე. პრაქტიკუმი მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიასა და ფიზიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940–57–44–8.

გ. დგებუაძე. პრაქტიკუმის სავარჯიშოები ელექტრონულ ხელსაწყოებში,ანალოგურ და იმპულსურ მოწყობილობებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი I: მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 132 გვ. 2013წ. 978-9941-20-358-9 .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი II: დროის, წრფივ და კუთხურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 206 გვ. 2013წ. 978-9941-20-359-6.

მ. ბალიაშვილი. პროდუქციისა და მომსახურების მარკირება და სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-3.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი მონაცემთა ბაზაში.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 24 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი პროექტი ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 42 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

თ. მუსელიანი, მამუკა ქობალია. რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია გამანაწილებელ ქსელებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

რ. მახვილაძე, თ. ხმელიძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. სტუ–ს გამომცემლობა . 2011წ. ISBN 978–9941–14–887–3.

მ. კუბლაშვილი, ზურაბ კაპანაძე. რიცხვითი მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-362-5.

ვ. ზვიადაური. რიცხვითი მეთოდების ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-14-82-X.