სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. რკინიგზების მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-101-0.

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი; კ. შარვაშიძე. რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (სალექციო კურსი). რეგისტრირებულია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში. უაკ. 656.21/14. ელ. ვერსია CD-58/314. 204 გვ.. 2011წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. როგორ ვიმუშაოთ ინტერნეტში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99940-14-47-1.

ნ. აჩუაშვილი. საავიაციო მარკეტინგი. საავიაციო უნივერსიტეტი. 2006წ. 978-9941-14-442-4. გვ.281.

გ. კოხრეიძე. საანგარიშო გრაფიკული სამუშაოები ელექტროტექნიკის თეორიულ საფუძვლებში, I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. .

ნ. ხაბეიშვილი, წულუკიძე გიორგი. საბავშვო ბაგა-ბაღის ინტერიერი. . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-13-4.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. ირემაშვილი. საბათქაშე სამუშაოების ტექნოლოგია. სასწავლო ელემენტები მოდულური სწავლებისათვის.. სტუ. 2010წ. .

ზ. გაბისონია. საბანკო სამართალი. მერიდიანი. 2012წ. .

ზ. გაბისონია. საბანკო სამართალი (რეპრინტი). იურისტების სამყარო. 2015წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. საგანგებო სიტუაციები (პრაქტიკული მეცადინეობისათვის). დისკი №1. 2008წ. .

გ. ცინცაძე. საგარეო-ეკონომიკური კავშირების საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-48-84-8.

რ. ველიჯანაშვილი, თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6 გვ.34.

თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი, ველიჯანაშვილი რევაზი. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6. გვ.34.

ნ. თოფურია. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა. . რ. ველიჯანაშვილი, თოფურია ნინო, დიასამიძე ნუგზარი. . 2009წ. ISBN 978-9941-14-547-6.

ვ. ლეკიაშვილი, ა.ლილუაშვილი, გ.კოზმანაშვილი. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამოკვლევა . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, . 2002წ. .

ე. გვენეტაძე. საერთაშორისო უსაფრთხოება და საერთაშორისო კონფლიქტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-690-9.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატები. სტუ, 621.300.5(02) / 17 , 70 გვ. 2012წ. .

ნ. ჯავახიშვილი, ნუნუ მუმლაძე. სავარჯიშოები კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-099-0.

ნ. მუმლაძე. სავარჯიშოები კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში. სტუ. 2008წ. ISBN 978-9941-14-099-0.

მ. ბალიაშვილი. საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება: . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2013წ. ISBN 978-9941-20-279-7.