სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 978-99040-57-83-2..

ო. ტომარაძე. საკურსო გეგმარება ციფრულ საზომ ხელსაწყოებში და გარდამსახებში. სტუ. 1981წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონულ მოწყობილობებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ელექტრონიკის საფუძვლებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ი. როყვა, მ.ხარაიძე. საკურსო სამუშაო საწარმოს ორგანიზაციაში, დაგეგმვასა და მენეჯმენტში. სტუ–ს გამომცემლობა. 2007წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონიკაში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო დანადგარების საგეგმო მაფრთხილებელი რემონტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა.. სტუ.. 2006წ. 99940-56-42-5. გვ. 39.

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო მანქანა მოწყობილობების პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება.. სტუ. მეთოდური.. 2006წ. 99940-56-67-0. გვ. 54.

ნ. მეძმარიაშვილი. სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების ინჟინერინგი. საქ. ტექნ.უნივერსიტეტი. 2015წ. CD-2206.

გ. ამყოლაძე, ი,ამყოლაძე, მ.ჩხენკელი.. სამეწარმეო საქმიანობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, მანანა თოფურია. სამეწარმეო საქმიანობის ბიზნესგეგმის შედგენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-318-3.

გ. გოგია. სამთო ელექტრომექანიკური სისტემები (ამწევი დანადგარების ელექტრომექანიკური მოწყობილობის შერჩევა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ვ. ზვიადაური. სამთო ელექტრომექანიკური სისტემების დინამიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .

თ. კუნჭულია, მ.ქიტოშვილი. სამთო საწარმოთა აეროლოგია (მეთოდური მითითებები ლაბორატ. სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-948-4-4.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. სამთო-გეოლოგიური საინჟინრო გრაფიკა . “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2001წ. ISBN 99928-78-96-7 გვ.48.

რ. სამხარაძე, თ. ფესტვენიძე, ნ. შენგელია, ქ. ლეკიშვილი. სამომხმარებლო პრიმუს სისტემა. დამხმარე სახელმძღვანელო. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 71 გვ.. 1987წ. .

რ. სამხარაძე, პ. მეძმარიაშვილი, ნ. შენგელია, ქ. ლეკიშვილი. სამომხმარებლო სისტემა დროის დაყოფის რეჟიმით. დამხმარე სახელმძღვანელო. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 23 გვ.. 1986წ. .

ლ. კაპანაძე. სამოქალაქო განათლება. თბილისი. 2016წ. ISBN-978-9941-0-9215-2.

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი(კაზუსები და ტესტები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის რეკომენდაციით. 2013წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ნ.ჭიჭინაძე. სამრეწველო პოლიმერების ქიმია და ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. CD-1366.