სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

დ. კოხრეიძე. პრაქტიკუმი ელექტრულ მანქანებსა და აპარატებში. თბილისი, სტუ 621.313(076)/1 , ელექტრონული ვერსია CD3034 , გვ 49. 2016წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ც.გოგუაძე, ი. გოქსაძე, დ. თავბერიძე. პრაქტიკუმი მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიასა და ფიზიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940–57–44–8.

გ. დგებუაძე. პრაქტიკუმის სავარჯიშოები ელექტრონულ ხელსაწყოებში,ანალოგურ და იმპულსურ მოწყობილობებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი I: მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 132 გვ. 2013წ. 978-9941-20-358-9 .

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები. ნაწილი II: დროის, წრფივ და კუთხურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები და საშუალებები . თბილისი: საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 206 გვ. 2013წ. 978-9941-20-359-6.

მ. წულუკიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის თანამედროვე მიდგომები. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-22-165-1.

მ. ბალიაშვილი. პროდუქციისა და მომსახურების მარკირება და სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-3.

ი. გოცირიძე. პროექტების მართვა MS Project-ის გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 338;0244: 681,3,06.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი მონაცემთა ბაზაში.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 24 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. პროექტი პროექტი ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 42 გვ., ISBN 978-9941-20-139-4.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე. რადიაციული და ელექტრომაგნიტური დეფექტოსკოპია. ს.ტ.უ.. 2005წ. .

თ. მუსელიანი, მამუკა ქობალია. რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია გამანაწილებელ ქსელებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

რ. მახვილაძე, თ. ხმელიძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. სტუ–ს გამომცემლობა . 2011წ. ISBN 978–9941–14–887–3.

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN978-9941-14-887-3.

ქ. კოტრიკაძე. რთული დინამიკური სისტემების ანალიზის და კონტროლის თეორია, მეთოდური მითითება, ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. ხელნაწერი კონსპექტი (სტუ-ს ბობლიოთეკა 517.938(077)1 ). 2011წ. .

მ. კუბლაშვილი, ზურაბ კაპანაძე. რიცხვითი მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-362-5.

ვ. ზვიადაური. რიცხვითი მეთოდების ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-14-82-X.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციების ლექციების კონსპექტი ჰიდროტექნიკური სპეციალობისათვის. სტუ–ს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჯაფარიძე. რკინაბეტონის მთლიანი საძირკვლების დაპროექტება. . 2008წ. ISBN 978-9941-14-238–3.