სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მაჭავარიანი, ავტორთა ჯგუფი. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 622.

თ. კუნჭულია, ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, მ.ლურსმანაშვილი, და სხვ.. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯიქია. შრომის უსაფრთხოება (სატრანსპორტო-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-113-3.

ნ. ჯვარელია, ავტორთა კგუფი. შრომის უსაფრთხოება(მეთოდურიმითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2008წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ,ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ავალიანი, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე, თ.კუნჭულია, და სხვ.. შრომის უსაფრთხოება. მეთოდური მითითებები. ლაბ.სამუშაოს შესასრულებლად. სტუ. 2008წ. .

ო. ტომარაძე. ციფრული საზომი გარდამქმნელები და მოწყობილობები. სტუ. 2012წ. 978-9941-20-032-8.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ციფრული ტექნიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978–9941–14–092–1.

ი. მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

თ. სტურუა, ზ. ბაიაშვილი. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Excel (თეორია და პრაქტიკა) . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005წ. 99940-48-17-1.

გ. დგებუაძე. ძალური ეიექტრონული მოწყობილობები და სისტემები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

გ. დგებუაძე. ძალური ელექტრონიკა. გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე. ძალური ელექტრონიკის თეორიული კურსი. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

ნ. ქაჯაია. ძებნა-ძიების ძირითადი პრინციპები . სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 340.

გ. დგებუაძე. ძლური ელექტრონიკა: მაგალითები და გაანგარიშებები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

გ. ამყოლაძე, მ.ჩხენკელი. წარმოების ეკონომიკის, სამეწარმეო საქმიანობისა და მარკეტინგის განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ნ. ქაჯაია. წიაღისეულის საბადოების წარმოშობის და სივრცეში განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 339.

თ. მუსელიანი, გიორგი დოლაბერიძე. წრფივი ელექტრული წრედების პრაქტიკუმი, ნაწილი 1. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

ნ. სამსონია. ხარისხის მენეჯმენტი ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციაში . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2009წ. .

მ. ყიფშიძე. ხატვის სწავლების მეთოდიკა (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-14-92-7.