სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. ბაციკაძე, ზ.მაძაღუა ნ.მურღულია. საინჟინრო მექანიკა (ცნობარი). “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. .

ზ. მაძაღუა, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. საინჟინრო მექანიკა(ცნობარი). " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ი. ჩხეიძე. საინფორმაციო საზომი ტექნიკის თეორიული საფუძვლები. სტუ. 1991წ. 681.2(02)23.

ი. ჩხეიძე. საინფორმაციო საზომი ტექნიკის საფუძვლები. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 118 გვ.. 1991წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესწბი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978 99940-57-83-2.

თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 978-99040-57-83-2..

ო. ტომარაძე. საკურსო გეგმარება ციფრულ საზომ ხელსაწყოებში და გარდამსახებში. სტუ. 1981წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონულ მოწყობილობებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ელექტრონიკის საფუძვლებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ი. როყვა, მ.ხარაიძე. საკურსო სამუშაო საწარმოს ორგანიზაციაში, დაგეგმვასა და მენეჯმენტში. სტუ–ს გამომცემლობა. 2007წ. .

გ. დგებუაძე. საკურსო სამუშაო ძალურ ელექტრონიკაში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

ვ. ლომიძე. საკურსო სამუშაოები მასალათა გამძლეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო დანადგარების საგეგმო მაფრთხილებელი რემონტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა.. სტუ.. 2006წ. 99940-56-42-5. გვ. 39.

დ. ლალაშვილი. სამაცივრო მანქანა მოწყობილობების პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება.. სტუ. მეთოდური.. 2006წ. 99940-56-67-0. გვ. 54.

ნ. მეძმარიაშვილი. სამედიცინო და ტექნიკური დანიშნულების პოლიმერების ინჟინერინგი. საქ. ტექნ.უნივერსიტეტი. 2015წ. CD-2206.

ი. გოცირიძე. სამედიცინო ინფორმატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 978-9941-14-353-3.

გ. ამყოლაძე, ი,ამყოლაძე, მ.ჩხენკელი.. სამეწარმეო საქმიანობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, მანანა თოფურია. სამეწარმეო საქმიანობის ბიზნესგეგმის შედგენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-318-3.

გ. გოგია. სამთო ელექტრომექანიკური სისტემები (ამწევი დანადგარების ელექტრომექანიკური მოწყობილობის შერჩევა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ვ. ზვიადაური. სამთო ელექტრომექანიკური სისტემების დინამიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .