სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. ცერცვაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრული წრედების შედგენისა და შემოწმების წესები. სტუ. 2014წ. 978-9941-0-5701-4.

ს. ნემსაძე. ელმოწყობილობების რემონტი პრაქტიკული ამოცანები (ტიპიური გამოთვლები). GTU. 2014წ. CD1699.

დ. ჩომახიძე, null. ენერგეტიკა და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკა და საზოგადოება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-040-3.

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. ენერგეტიკაში ეკონომიკური ამოცანების გადაწყვეტის ლაბორატორიული გამოთვლების საფუძვლები(მეთოდური მითითებები) . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-9941-14-961-0.

შ. ნემსაძე. ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-537-8.

მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-9941-14-286-4.

მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2009წ. 978-9941-14-286-4.

მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი (დამხმარე სახელძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2007წ. 978-99940-948-3-7.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, ო. კიღურაძე, ი. ლომიძე. ენერგოაუდიტი სამრეწველო სექტორში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. 978-9941-14-917-7.

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ენერგობაზრის მართვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9944-03956-8.

მ. რაზმაძე. ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978–9941–14–225–3.

გ. ამყოლაძე, გ.კიკნაველიძე, ნ.ლორთქიფანიძე, მ.ქობალია.. ენერგოკომპანიებში საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ვ. ფირცხალავა, გ.ნაცვლიშვილი. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-483-7.

თ. შარაბიძე. ესკიზი, სამუშაო ნახაზი, ანაწყობი ერთეული, კონსტრუქციული ნახაზის დეტალირება და საამწყობო ერთეულის შედგენა. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-952-6-1.

ნ. მსხილაძე, ზ. ეზუგბაია, ფ.თოდუა. ეტალონური პროექტი სამშენებლო კონსტრუქციების მონტაჟზე. სტუ. 2006წ. .

ლ. ჩხეიძე. ექსტრემალური საწარმოო პირობები და პირველადი დახმარება. CD 403. 2011წ. .

მ. პატურაშვილი, ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი,. ვაგონების წარმოებისა და რემონტის ტექნოლოგია. (სალექციო კურსი).. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. უაკ. 625.21(02)/14. ელ.ვერსია CD-58/357..

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი; მ. პატურაშვილი. ვაგონების წარმოებისა და რემონტის ტექნოლოგია. (სალექციო კურსი).. რეგისტრირებულია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში. უაკ. 625.21(02)/14. ელ.ვერსია CD-58/357. 139 გვ.. 2011წ. .