სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დადიანი. laboratoriuli praqtikumi naxev¬rad gamtar masa¬la¬Ta teqnologiaSi. სპი. 1989წ. .

T. Bzhalava, G. Chixladze, V.Vacharadze, I.Kikvadze, T.Chkhikvadze. Laboratory Trials in General Physics, Part 11. Georgian Technical University, Department of physics, Tbilisi. 2000წ. p.p. 1-30.

T. Bzhalava, G. Chixladze, T. Chkhikvadze. Laboratory Trials in Physics - Electricity & Magnetism. Georgian Technical University, Department of physics,Tbilisi. 2000წ. p.p.1-34.

T. Bzhalava, G. Chixladze, N. Shatashvili. Laboratory Trials in General Physics (Mechanics. Molecular physics). Georgian Technical University, Tbilisi. 1994წ. p.p. 1-53.

T. Bzhalava, F. Bogdanovi, G. Chixladze. Laboratory Trials in General Physics (Electricity and Magnetism). Georgian Technical University. 1996წ. p.p.1-37.

ვ. ვაჭარაძე, V. Kvintradze, G. Chikhladze. Laboratory Trials in General Physics, Part II (ლაბორატორიული ამოცანები). Georgian Technical University, გვ.30. 2000წ. .

T. Bzhalava, F. Bogdanovi, G. Chixladze. Laboratory Trials in General Physics” (Optics, Atom and Nuclear physics). Georgian Technical University. 1995წ. 1-29.

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. Labview - მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების ანალოგური ელემენტები და კვანძები. სტუ. 2015წ. 978-9941-20-513-2.

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, ფოლადაშვილი მერაბი. Labview მიკროპრცესორული და საზომი სისტემების ციფრული ელემენტების და კვანძების ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. სტუ. 2014წ. 978-9941-20-477-7.

ა. მალცევი, ზაალ აზმაიფარაშვილი, ომარ თომარაძე. LabVIEW:ლაბორატორიული სამუშაოები სენსორებსა ინტელექტუალურ საზომ საშუალებებში QNET მოდულებსა და NI ELVIS-ის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ახობაძე, ა. ჩხარტიშვილი, ვ. არტიუხოვი. M-6000. CM-1-4 ცგმ-ებისათვის გათვალისწინებული მართვის სისტემების მანქანური ანალიზის და სინთეზის პროგრამული სისტემა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1982წ. .

M. Gudiashvili. Managerial Economics. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-456-2.

ი. ჩხეიძე, ვ. სტეპერმანი. MatchCad პროგრამის გარემოში ინფორმაციის დამუშავების და გაზომვის ძირითადი ამოცანების რეალიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 138 გვ. . 2008წ. 68.2(077)2.

რ. გოგიბერიძე. MATLAB-ი სტუდენტებისათვის. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2014წ. ISBN 978-9941-20-420-3.

ნ. კაჭახიძე, გოგიბერიძე რუსუდან. MATLAB-ი სტუდენტებისათვის. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2014წ. 978-9941-20-420-3.

რ. გოგიბერიძე. MATLAB-ი სტუდენტებისათვის (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად პროგრამულ სისტემაში MATLAB). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2013წ. ISBN 978-9941-05207-1.

მ. დინუაშვილი, Al. Bezhanishvili, I. Batsikadze. Methodical Instructions -The third piece building By Two view of Details.. Publisher, "Technical University". 2007წ. ISBN 99940-57-60-X.

ბ. წულუკიძე. meToduri miTiTebani egm-is gamoyenebiT foladi xidis koWebis gaangariSebisaTvis . saqarTvelos politeq-nikuri instituti, . 1989წ. .

თ. დადიანი. meToduri miTiTe¬be¬bi sakurso samu¬Saos Sesasru¬leb¬lad naxevrad gam¬ta¬¬¬ri da dieleq-trikuli masalebis teqnologiaSi. სპი. 1989წ. .

ი. მოსაშვილი, ი. კუცია. Microsoft Access პრაქტიკული დავალებების კრებული. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978–9941–14–231–4.