სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

დ. კოხრეიძე. ვენტილური ასინქრონული მანქანების მათემატიკური მოდელირება. თბილისი, სტუ, 621.313(076)/1; ელექტრონული ვერსია ......... 2016წ. .

ზ. ბაიაშვილი. ვისწავლოთ კომპიუტერზე მუშაობა (გაკვეთილები კომპიუტერის შემსწავლელთათვის). . 2X2 (ყოველკვირეული გაზეთი). თბილისი, საქტელერადიომაუწყებლობა, . 2001წ. 23-38. 31 გვ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. ზედაპირების განფენა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2004წ. 99940-35-85-1.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთა და ურთიერთგადაკვეთა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-35-89-4.

ნ. მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ზედაპირთა მოპირკეთების და შემინვის სამუშაოების ტექნოლოგია. სტუ. 2009წ. .

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ზოგადი ფიზიკის კურსი ნაწილი I I I (დამხმარე სახელმძღვანელო). ,,მერმისი–2005“. 2010წ. .

ნ. კუციავა, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ედილაშვილი. ზოგადი ქიმიის კურსი. სტუ.. 2015წ. .

ნ. კუციავა, მ.ცინცაძე, მ. მაცაბერიძე, თ. გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ. კილასონია. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. სტუ, სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო. 2013წ. .

ბ. ცხადაძე, ქ. კვესელავა, ი. კვესელავა, ცხადაძე ეკა. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი. . სტუ. 2012წ. .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი გეომეტრიული გარდაქმნის გამოყენება პლანიმეტრიის ამოცანებში. . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2008წ. 978-9941-14-55-6.

ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი პოზიციური და მეტრული ამოცანის ამოხსნა ეპიურის გარდაქმნის კლასიკური მეთოდის გმოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-106-5.

ი. ჩხეიძე. თეორიული მეტროლოგია. სტუ. 1999წ. 389(02)8.

ი. ჩხეიძე. თეორიული მეტროლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 200 გვ. . 1999წ. .

ი. ქვარაია. ილუსტრირებული სახელმძღვანელო კალატოზების შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. 978-9941-14-718-0.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ.მახვილაძე, კ.მახვილაძე. ინვესტიციების თეორია და ანალიზი I ნაწილი ინვესტიციების თეორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციების მართვა. უნივერსიტეტი გეომედი. 2015წ. უაკ. 318. 16. .

ჟ. ორაგველიძე, ლ. ბოჭოიძე. ინოვაციური მენეჯმენტი. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-162-1.

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინოვაციური პროცესები და ინოვაციური ასპექტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინოვაციური პროცესები და ინოვაციური ასპექტები. ქ. თბილისი კოსტავს 77. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .