სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, ჩხუკვაძე კარლო, იარალაშვილი დავითი. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლევა ელექტროენერგიის ხარისხზეGe. Georgian Enginering News . 2011წ. #4,გვ.63-66.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. კომპიუტერული ტექნიკის სათავსებში შრომის პირობების ანალიზი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``"ინტელექტუალი". 2012წ. 19. 201-208 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” შრომები II,.. 2012წ. .

დ. ჩიჩუა. კომპოზიციურ - სივრცული გამომსახველობის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიიტექტურაში.. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები. 2006წ. .

დ. ნოზაძე, პ.ეჯიბია, რ.ხომასურიძე. კომპოზიციური ბეტონის დამატებითი არმირება მინაბოჭკოს ტექსტილით. ინტელექტუალი. 2009წ. №9,pp. 204-209.

ფ. ვერულაშვილი, თ.გეგელაშვილი, გ.ყიფიანი. კომპოზიციურიმასალებისაგან დამზადებული თხელკედლიანი სამშრიანი სისტემების გაანგარიშების საფუძვლები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2006წ. ISSN1512-0333, 1(24) 41 გვ..

ე. შამანაძე. კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში. პარალელი. 2015წ. თბილისი, 121-125 გვ..

ს. ხიზანიშვილი, თ. ჯაგოდნიშვილი. კომუნიკაციის მენეჯმენტის ფსიქოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „კომუნიკაციური ინჟინერინგი“. 2013წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმი – საბინაო ფონდის თანამედროვე ფორმა (ამერიკული მოდელი და საქართველოს რეალიები).. კრ-ში: „ამერიკის შესწავლის საკითხები“. I, თსუ.. 2002წ. .

გ. ჯოლია. კონკურენტული უპირატესობა ცოდნის ეკონომიკის ეპოქაში (რუსულ ენაზე). ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

მ. კუბლაშვილი, მ.წიქარიშვილი, თ.მაღრაძე, კ.ბაბილოძე. კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2006წ. 2; გვ.68–73;.

ი. ხართიშვილი, ლ. ხუციშვილი. კონსტრუქციების მათემატიკური მოდელის დაზუსტების ახალი მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. №1.

ა. სოხაძე, მ.ჭანტურია, დ.ჭითანავა. კონსტრუქციის ელემენტთა საიმედოობაზე გაანგარიშები საფუძვლები. მშენებლობა. 2009წ. N3(14) გვ.38–40.

ნ. რურუა, კაციტაძე მიხეილ. კონტაქტური ძაბვების გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობის ხარისხზე ლიანდის სიგანესთან დამოკიდებულებით. “ინტელექტი”, . 2007წ. ISSN 1512 - 0333 #2(28).–გვ.44-45..

მ. დავითაია. კონტეინერების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N3. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.156-161).

მ. დავითაია. კონტექსტუალიზმის პრობლემა ქართულ არქიტექტურულ რეალობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N2. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.194-198);.

ლ. მეტრეველი. კონფლიქტები და ქალები. „ინტელექტი“. 2015წ. N2(52), გვ. 47-49.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. კონფლიქტი ორგანიზაციებში და მისი მართვა. საერთაშორისო კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ.257–260.

ს. ხიზანიშვილი. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. 237-240.