სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანისგადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. №17, გვ 157 – 162.

მ. ვანიშვილი, კეკუა ვახტანგ. სამედიცინო ბაზრის რეგულირების აქტუალური პრობლემები პოსტსოციალისტურ საქართველოში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა. შრომების კრებული. 1999წ. IVტომი, გვ. 578-583.

ც. ლომაია. სამედიცინო დაზღვევის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, ,. ჟ.ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #1, გვ.101-111.

ნ. ჯალიაბოვა, მ.ფირცხალავა. სამედიცინო დანიშნულების ექსპერტული სისტემა მუცლის ღრუს დაავადებათა მწვავე ფორმების დიფერენცირებისათვის . “მეცნიერება და ტექნიკა”. 2000წ. გვ.50-53.

ვ. მიქელაშვილი, შ. კეკუტია. სამედიცინო დანიშნულების მაგნიტური ნანოსითხეების სინთეზი. ფოტონიკა, სამეცნ.კონფ.მასალები.სტუ. 2011წ. 194-205 გვ. ISBN 978-9941-14-933-7.

რ. ცინცაძე. სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "მწიგნობარი". 2015წ. 1(11), გვ. 115-121.

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. სამედიცინო დიაგნოსტიკის ინტელექტუალურ სისტემასთან ურთიერთობა შეზღუდულ ბუნებრივ ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, თბილისი, გვ. 184 - 189.

ქ. ავალიშვილი. სამედიცინო ინფორმაციული სისტემების დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საშუალებები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8) ISSN 1512-3979, გვ. 201.

მ. თუშიშვილი. სამედიცინო ინფორმაციული სისტემების დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(8) ISSN 1512-3979 გვ. 201.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნატო ბებიაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდიკა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. # 11, გვ.22-25.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდიკა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. #2, გვ.22-26.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა პირველად ჯანდაცვაში, . ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები,. 2015წ. #4.

მ. ჯიქია. სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით. ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი“. 2009წ. N2 (21), გვ.125-131.

ი. გოცირიძე, შარმაზანაშვილი. სამედიცინო სადაზღვევო აღრიცხვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. #1(451).

ა. დიდიძე, ნ. ჭიჭინაძე, მ. ბექაური. სამედიცინო ტანინის მიღების ტექნოლოგიის პროცესის გამარტივება. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. N 1. გვ. 58-61.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

ც. ლომაია, ა,მჭედლიშვილი. სამედიცინო ხარისხის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი პირველად ჯანდაცვაში. . ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები. . 2015წ. ჟ.№1.

ც. ლომაია, მ.ლომაია. სამედიცინო ხარისხის შეფასება და მართვის თავისებურებები ჯანდაცვაში. ჟ. XXI საუკუნის მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. #1.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. სამედიცინო ხარისხის შეფასება და ორგანიზაცი-ულ-მმართველო-ბითი ინოვაციები საქართვე-ლოში . ჟ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. N4., გვ. 149;.