სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 0წ. თბილისი 2011, N 15, გვ.137-143, 7 თაბახის გვერდი.

თ. მუსელიანი. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. საე. 0წ. N 15, თბილისი, 2011, გვ. 137-143, 7 თაბახის გვერდი.

თ. მუსელიანი, ლებანიძე ნინო. სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ეკვივალენტური სქემა მჭიდრო ინდუქციური კავშირით. ჟურ."ინტელექტუალი". 2011წ. #15, გვ.137–143.

ნ. ჟველია. სამეგრელოს გლეხთა აჯანყების ზოგიერთი უცნობი ეპიზოდი. საერთაშორისო სამე ცნიერო ჟურნალი „კლიო“. 2004წ. #21.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, ქ. ლატარია, ნ. ვაშყმაძე. სამეგრელოს ეკოლოგიური პრობლემები და გარემოს დაცვითი პრიორიტეტები. ჟურნალი . 2005წ. #7-9, გვ. 63-67.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, ქ. ლატარია. სამეგრელოს ეკოლოგიური პრობლემები და გარემოს დაცვის პრიორიტეტები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #7-9, გვ. 63-67.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. სამეგრელოს რეგიონის გეოთერმული თბო–სიცივით მომარაგების საპილოტო პროექტები და მათი ენერგო-ეკონომიკური მაჩვენებლები. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N4(52)-1. 2009. ISSN 1512–0120 გვ.66–72.

ნ. ჟველია. სამეგრელოს სამთავრო ეკატერინე დედოფლის მმართველობის ხანაში. სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 2000წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ი. ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. უაკ15.2.1. 318 გვ..

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, ლ. შუბლაძე. სამეგრელოსა და სამცხე-ჯავახეთის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზის შედეგები. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. #4-6. გვ. 146-147.

ნ. ოთხოზორია. სამეგრელოში მცხოვრები აფხაზი თავადების დეპუტაცია ილია ჭავჭავაძესთან შეხვედრაზე სოხუმში. სტუ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2014წ. N30; გვ.38-43.

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანისგადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. №17, გვ 157 – 162.

მ. ვანიშვილი, კეკუა ვახტანგ. სამედიცინო ბაზრის რეგულირების აქტუალური პრობლემები პოსტსოციალისტურ საქართველოში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა. შრომების კრებული. 1999წ. IVტომი, გვ. 578-583.

ც. ლომაია. სამედიცინო დაზღვევის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, ,. ჟ.ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #1, გვ.101-111.

ნ. ჯალიაბოვა, მ.ფირცხალავა. სამედიცინო დანიშნულების ექსპერტული სისტემა მუცლის ღრუს დაავადებათა მწვავე ფორმების დიფერენცირებისათვის . “მეცნიერება და ტექნიკა”. 2000წ. გვ.50-53.

ვ. მიქელაშვილი, შ. კეკუტია. სამედიცინო დანიშნულების მაგნიტური ნანოსითხეების სინთეზი. ფოტონიკა, სამეცნ.კონფ.მასალები.სტუ. 2011წ. 194-205 გვ. ISBN 978-9941-14-933-7.

რ. ცინცაძე. სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "მწიგნობარი". 2015წ. 1(11), გვ. 115-121.

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. სამედიცინო დიაგნოსტიკის ინტელექტუალურ სისტემასთან ურთიერთობა შეზღუდულ ბუნებრივ ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, თბილისი, გვ. 184 - 189.

ქ. ავალიშვილი. სამედიცინო ინფორმაციული სისტემების დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საშუალებები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8) ISSN 1512-3979, გვ. 201.

მ. თუშიშვილი. სამედიცინო ინფორმაციული სისტემების დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(8) ISSN 1512-3979 გვ. 201.