სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ი. ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. უაკ15.2.1. 318 გვ..

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, ლ. შუბლაძე. სამეგრელოსა და სამცხე-ჯავახეთის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზის შედეგები. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. #4-6. გვ. 146-147.

ნ. ოთხოზორია. სამეგრელოში მცხოვრები აფხაზი თავადების დეპუტაცია ილია ჭავჭავაძესთან შეხვედრაზე სოხუმში. სტუ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2014წ. N30; გვ.38-43.

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანისგადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. №17, გვ 157 – 162.

მ. ვანიშვილი, კეკუა ვახტანგ. სამედიცინო ბაზრის რეგულირების აქტუალური პრობლემები პოსტსოციალისტურ საქართველოში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა. შრომების კრებული. 1999წ. IVტომი, გვ. 578-583.

ც. ლომაია. სამედიცინო დაზღვევის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, ,. ჟ.ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #1, გვ.101-111.

ნ. ჯალიაბოვა, მ.ფირცხალავა. სამედიცინო დანიშნულების ექსპერტული სისტემა მუცლის ღრუს დაავადებათა მწვავე ფორმების დიფერენცირებისათვის . “მეცნიერება და ტექნიკა”. 2000წ. გვ.50-53.

ვ. მიქელაშვილი, შ. კეკუტია. სამედიცინო დანიშნულების მაგნიტური ნანოსითხეების სინთეზი. ფოტონიკა, სამეცნ.კონფ.მასალები.სტუ. 2011წ. 194-205 გვ. ISBN 978-9941-14-933-7.

რ. ცინცაძე. სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "მწიგნობარი". 2015წ. 1(11), გვ. 115-121.

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, დ. რაძიევსკი. სამედიცინო დიაგნოსტიკის ინტელექტუალურ სისტემასთან ურთიერთობა შეზღუდულ ბუნებრივ ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, თბილისი, გვ. 184 - 189.

ქ. ავალიშვილი. სამედიცინო ინფორმაციული სისტემების დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საშუალებები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8) ISSN 1512-3979, გვ. 201.

მ. თუშიშვილი. სამედიცინო ინფორმაციული სისტემების დამუშავების ძირითადი პრინციპები და საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(8) ISSN 1512-3979 გვ. 201.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნატო ბებიაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდიკა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. # 11, გვ.22-25.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდიკა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. #2, გვ.22-26.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა პირველად ჯანდაცვაში, . ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები,. 2015წ. #4.

მ. ჯიქია. სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით. ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი“. 2009წ. N2 (21), გვ.125-131.

ი. გოცირიძე, შარმაზანაშვილი. სამედიცინო სადაზღვევო აღრიცხვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. #1(451).

ა. დიდიძე, ნ. ჭიჭინაძე, მ. ბექაური. სამედიცინო ტანინის მიღების ტექნოლოგიის პროცესის გამარტივება. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. N 1. გვ. 58-61.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .