სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. კონფლიქტური სიტუაციის მოდელირება ორგანიზაციებში. სტუ. ბიზნეს–ინჟინერინგის რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2014წ. #2. გვ. 146–150.

ზ. გასიტაშვილი, მ.ხართიშვილი. კონცეფციის შემუშავება საბინაო-კომუნალურ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სისტემის ასაგებად. სტუ-ს შრომები N 4 (474). 2009წ. .

ა. რობიტაშვილი. კორპორაციულ ინტრა და ექსტრა ქსელებში მონაცემთა გადაცემის კონტროლის ერთი მეთოდის შესახებ. Georgian enginering news. 2016წ. №3 (vol 79) 37–39.

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ. ზეიკიძე. კორპორაციული მართვის გამჭვირვალობის სრულყოფა საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის განვითარებით. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37). 161-165 გვ. ISSN 1512-3537.

ზ. მელქაძე. კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა კრიმინალისტიკური დახასიათება . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №4 .

მ. კუბლაშვილი. კოშის ტიპის ინტეგრალების მიახლოებითი გამოთვლა გახსნილი კონტურების შემთხვევაში მაკორექტირებელი პარამეტრის საშუალებით და მათი ზოგიერთი გამოყენება Tbilisi. #10-12, 2002. gv. 54-58.. მეცნიერება და თექნოლოგიები. 2002წ. 10-12; 54–58 გვ..

ო. ტომარაძე. კოჰერენტული დემოდულატორის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. სტუ. 2011წ. 2(11) .

ი. ახვლედიანი, ქ. ჟორჟოლიანი. კრიალოსნები XVII-XVIII ს.ს. ქართული საერო ყოფაში. კავკასიის მაცნე. 2005წ. #13.

ლ. ქობულაშვილი. კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის, ვიდეო და კინოგადაღების აუდიოჩაწერის გამოყენების საკითხები მტკიცებულებათა ფიქსირების, დამაგრების და გამოკვლევის პროცესში. ჟურნალი "ფემიდა". 2016წ. #5 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები ინგლისური და რუსული შესატყვისობით. "გრ. რობაიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2016წ. გვერდი 78, თბილისი.

მ. შავლაყაძე, მ.სამხარაძე, ნ.კახიძე. კრისტალჰიდრატების დეჰიდრატაცია ქვაზიწონასწორულ პირობებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ,თბილისი.. 2007წ. #3, 263-266.

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, დ. ბედუკაძე, ა. ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა ენერგეტიკული მეთოდით. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. № 2 (13).

ე. კალანდაძე. კუთხის საცხოვრებელი სახლების თავისებურებანი. სტუ-ს შრომები N4. 2004წ. .

ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. კუთხის საცხოვრებელი სახლების თავისებურებანი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2004წ. #4(454).

რ. მიშველაძე. კულტურა - მხატვრული აზროვნება,. სახელმძღვანელო ,,კულტუროლოგია’’, . 2010წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ეროვნული ფენომენი, . კრებული ,,კულტუროლოგია’’, 20 გვ.. 2010წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ესთეტიკა. სახელმძღვანელო ,,კულტუროლოგია’’, . 2010წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ინტერნეტი. . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №5, თბილისი, . 2013წ. .

რ. მიშველაძე. კულტურა და ოფიციალური წრეები. . კრებული ,,კულტურა და საზოგადოება’’, თბილისი, . 2014წ. .