სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კალანდია. კულტურა და პიროვნების ტოლერანტობა (ინგლისურ ენაზე). . ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2010წ. .

ი. კალანდია. კულტურა და ტოლერანტობა. . ჟურნალი „ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, კულტურა“, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, . 2007წ. .

ი. კუტუბიძე. კულტურა როგორც სოციალური მოვლენა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. №2, .

ი. კალანდია. კულტურა, პიროვნება, ტოლერანტობა.. ჟურნალი „მაცნე“ (ფილოსოფიის სერია), გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი“, თბილისი, . 2009წ. .

ი. კალანდია. კულტურა, ხელოვნება, შემოქმედება. . ჟურნალი „მწერლობა - XXI“, №1, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2008წ. .

ზ. კვეტენაძე. კულტურის კრიზისი და "ახალი აღორძინების" პერსპექტივები. "კულტურა და თანამედროვეობა". 2013წ. .

ი. კალანდია. კულტურის პრობლემების კვლევა ფილოსოფიის ინსტიტუტში.. კრებული „ფილოსოფიის ინსტიტუტი - 60“, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა „ალიონი“, ბათუმი,. 2007წ. .

ჯ. გახოკიძე. კულტურულ-ცივილიზაციური და ეროვნული ერთიანობის პრობლემები განდგომილ რეგიონებთან . პარალელი. 2011წ. 1. გვ. 76-80..

რ. მიშველაძე. კულტურული მემკვიდრეობა და საზოგადოება. . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №6, თბილისი, . 2014წ. .

ე. ხოსროშვილი. ლ.იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ნ.ნიბლაძე ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი სტაბილიზატორის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. # 66, გვ.114-119.

ე. ხოსროშვილი. ლ.იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ნ.ნიბლაძე, მ.შავლაყაძე, ლ.მაისაია გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნისა და რეგულირების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65, გვ,112-117.

ე. ხოსროშვილი, null. ლ.იტრიაშვილი, ხ.კიკნაძე, ე.ხოსროშვილი. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა, კატეგორიები და კლასიფიკაცია. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63, გვ.127-134.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ლაბირატირიათაშორისო შედარებისას ამოვარდნების არსებობის განსაზღვრა გრაფიკული თავსებადობის მეთოდით . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 21-25.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. ლაბორატორიათაშორისი შედარებისას ამოვარდნების არსებობოს განსაზღვრა რიცხვითი მეთოდით . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ. 70-73.

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., , წვერაიძე ზ. . ლაბორატორიული პრაქ-ტიკუმი MS Windows და MS Word საოფისე კომპიუტე¬რული პროგრამების შესასწავლად.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 28 გვ..

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. ლამანშის გვირაბი ევროინტეგრაციაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1, გვ. 86.

ნ. ჟველია. ლევან II დადიანის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თვალსაზრისი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’. თბილისი,. 2014წ. №29, გვ. 110-113.

ი. კუტუბიძე, კ. ქეცბაია. ლექციები რელიგიის სოციოლოგიაში, გლობალიზაცია და მსოფლიო რელიგიები. რელიგია. 2013წ. №2.

ნ. ჟველია. ლეჩხუმის საკითხი XIX საუკუნის დასაწყისში. . ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება’’, #2(4), გვ. 134-139. გამომცემლობა ,,თობალისი’’. 2011წ. .

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური პარამეტრების შერჩევა ვიწროლიანდიანი რკინიგზებისათვის საქართველოს პირობების გათვალისწინებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38). –გვ154-163. .