სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. . ტექნიკური დავალება. // საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 94 გვ..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სტრუქტურული მოდელირება . სტუ- ს შრომები,. 2005წ. № 2(456) // გვ.112- 117.

გ. ღვინეფაძე, მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი. "სტუ-ს შრომები". 2004წ. N 1 (451), გვ. 100-104.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი . სტუ- ს შრომები, . 2004წ. , 1(451) // გვ.100- 104.

გ. გოგიჩაიშვილი. სასამართლო საქმეტა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემების დამუშავების პროექტი, . სტუ–ს შრომები. 2004წ. (451).

ლ. ადეიშვილი. სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ძველ ქართულ სამართალში. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. 2015წ. წიგნი IIII. თბ. "მერიდიანი" 2015 გვ.66-71.

მ. წიქარიშვილი, ა. კაცაძე. სასამართლო-სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ამოცანებისა და ქვეამოცანების კლასიპკაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. N1(28) 129-134გვ.

ბ. გვასალია, ი.ბრეგვაძე. სასამართლოებს შორის გზავნილების პროცესის მათემატიკური მოდელირება. სტუ–ის შრომები. 2005წ. #3(457).

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. სასამართლოებს შორის ინფორმაციული ნაკადის მათემატიკური მოდელირება საერთო სასამართლოების ბიუჯეტის ფორმირებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. N3. გვ. 84-89.

მ. ახობაძე, დ. ზანგურაშვილი. სასამართლოს ბიუჯეტის ოპტიმალური სიდიდის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტ. ინსტ. შრომათა კრებული. 2003წ. N7.

დ. კარიაული. სასამართლოს რეფორმა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებში. ადამიანი და კონსტიტუცია. 1998წ. 2.

თ. კვირიკაშვილი. სასამართლოს ჩარევის ფარგლები უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულების საკითხის გადაწყვეტისას. დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის წელიწდეული 2017. 2017წ. .

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. სასარგებლო კომპონენტის არითმეტიკული საშუალოს მეთოდით გამოთვლილი მატემატიკური მოლოდინის ცდომილების კავშირი მინერალიზაციის განაწილების ვარიაციასთან, თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2011წ. ISSN 0132-1447, ტ. 5, N 2.

R. Diakonidze, თ.სუპატაშვილი, მ. შავლაყაძე, შ. კუპრეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე.. სასაფლაოებზე დაკრძალული გვამების გახრწნის შედეგად გამოყოფილი მომწამვლელი ნივთიერებების ზემოქმედების შეფასება მტკნარი წყლის რესურსების, უპირველესად სასმელი წყლის ხარისხზე. . საქართველოს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ჯურნალი. . 2013წ. ტ.5. #1-2. ნიუ-იორკი, 2013, გვ. 21-25. .

ბ. ბარკალაია. სასაქონლო ბირჟების ბოლო შანსი. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2013წ. №3. 38-42.

ზ. ვაშაკიძე, ხომეზურაშვილი ვახტანგ. სასაქონლო ბირჟების ბოლო შანსი. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, . 2014წ. #1, გვ. 54-57..

ზ. ვაშაკიძე, ბ. ბარკალაია, ხომიზურაშვილი ვახტანგ. სასაქონლო ბირჟების ბოლო შანსი. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, . 2013წ. #3, 3 გვ..

ო. გელაშვილი, ნ. ბუთხუზი. სასაქონლო მოძრაობის აქტუალური პრობლემები და მათი უზრუნველყოფის ტერმინალური სისტემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. . 2009წ. #2, გვ.13-19.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. სასაქონლო პოლიტიკა, როგორც მარკეტინგული კომპლექსის შემუშავების ინსტრუმენტი მცირე ბიზნესისათვის. . . 2012წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2012.