სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე, ო. თვაური. სასაზღვრო (საბაჟო) გადამტვირთვი სადგურების განვითარება საქართველოს პირობებში. . ”მეციენერება და ტექნოლოგიები” , საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2014წ. №4(718)/2014. გვ. 79-81..

ზ. ჭარბაძე. სასაზღვრო ზღუდეზე მოსული წნევების შესახებ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. # 64 გვ.246-250.

ფ. ვერულაშვილი, გ.აბრამიშვილი. სასაზღვრო პირობის ცვლილებების გავლენა ტალღურ პროცესში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. ISSN1512-0333 N1(33), 103გვ..

ლ. ქობულაშვილი. სასამართლო ექსპერტიზის სახეები და კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2010წ. #1 (19) თბილისი.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა მდგომარეობათა ანალიზი სამართალწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში. .. . ინტელექტი. 2004წ. №1 (18) , //, გვ. 43 - 47.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. სტუ-ს შრომები . 2004წ. №1(451), // გვ. 142-146..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. . ტექნიკური დავალება. // საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 94 გვ..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სტრუქტურული მოდელირება . სტუ- ს შრომები,. 2005წ. № 2(456) // გვ.112- 117.

გ. ღვინეფაძე, მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი. "სტუ-ს შრომები". 2004წ. N 1 (451), გვ. 100-104.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი . სტუ- ს შრომები, . 2004წ. , 1(451) // გვ.100- 104.

გ. გოგიჩაიშვილი. სასამართლო საქმეტა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემების დამუშავების პროექტი, . სტუ–ს შრომები. 2004წ. (451).

ლ. ადეიშვილი. სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ძველ ქართულ სამართალში. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. 2015წ. წიგნი IIII. თბ. "მერიდიანი" 2015 გვ.66-71.

მ. წიქარიშვილი, ა. კაცაძე. სასამართლო-სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ამოცანებისა და ქვეამოცანების კლასიპკაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. N1(28) 129-134გვ.

ბ. გვასალია, ი.ბრეგვაძე. სასამართლოებს შორის გზავნილების პროცესის მათემატიკური მოდელირება. სტუ–ის შრომები. 2005წ. #3(457).

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. სასამართლოებს შორის ინფორმაციული ნაკადის მათემატიკური მოდელირება საერთო სასამართლოების ბიუჯეტის ფორმირებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. N3. გვ. 84-89.

მ. ახობაძე, დ. ზანგურაშვილი. სასამართლოს ბიუჯეტის ოპტიმალური სიდიდის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტ. ინსტ. შრომათა კრებული. 2003წ. N7.

დ. კარიაული. სასამართლოს რეფორმა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებში. ადამიანი და კონსტიტუცია. 1998წ. 2.

თ. კვირიკაშვილი. სასამართლოს ჩარევის ფარგლები უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულების საკითხის გადაწყვეტისას. დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის წელიწდეული 2017. 2017წ. .

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. სასარგებლო კომპონენტის არითმეტიკული საშუალოს მეთოდით გამოთვლილი მატემატიკური მოლოდინის ცდომილების კავშირი მინერალიზაციის განაწილების ვარიაციასთან, თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2011წ. ISSN 0132-1447, ტ. 5, N 2.