სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ლ. კალაძე. ლიანდაგის მდგომარეობის პროგნოზირებისა და სალიანდაგო სამუშაოების ოპტიმიზაციის საკითხები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #2(10), გვ.12-17, ISSN.

ნ. რურუა, დ.ფანცულაია. ლიანდაგის საიმედოების ამაღლება გარე რელსის ოპტიმიზაციის შედეგად. “მშენებლობა”,. 2012წ. ISSN 1512-3936, #3(26). –გვ.20-23..

ნ. რურუა, შ.გელაშვილი. ლიანდაგის ტემპერატურული გაგდების ძირითადი ნიშნები და მასზე გავლენის მომხდენი ფაქტორები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2013წ. ISSN 1512-3537, #3(28).–გვ.59-66. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. ლიანდაგის ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების ერთიანი კრიტერიუმები და მათი განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 133-138.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბიძინა ბრეგაძე. ლიანდაგის ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების მეთოდიკის შემუშავება სალიანდაგო მეურნეობის მართვის ოპტიმალური სტრატეგიის შერჩევის მიზნით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 93-98.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ლ. ბალავაძე. ლიანდაგისა და სალიანდაგო კონსტრუქციების ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების მეთოდიკა მათი დაპროექტებისა და ექსპლუატაციისას. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 12-18.

დ. როგავა. ლიასის ფიქლებში და ბაიოსის პორფირიტული წყების ქანებში ჰიდროკვანძების მშენებლობის საინჟინრო –გეოლოგიური პირობების შესახებ. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

მ. ამირგულაშვილი. ლიდერის ფსიქოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #2(13).

ი. კვესელავა. ლიდერისა და ლიდერობის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20. 2009წ. .

კ. ბზიშვილი. ლიზინგის იურიდიული ბუნება. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. 2013 N1(7).

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, ნ. ვეფხვიაშვილი. ლითონები თბილისის ჰიდროგრაფიულ ქსელში. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 48-52. 2000წ. ISSN 0130-7061.

ზ. მიქაძე, ნ. მუსერიძე. ლითონსაჭრელი ჩარხის საიმედოობა ინსტრუმენტის მტყუნების განაწილების ჰიპერმაჩვენებლიანი კანონის შემთხვევაში. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” . 2003წ. 2(16). გვ. 82-84. ISSN 1512-0333.

ი. მეტრეველი. ლილიაცეების (Lilaceae) ოჯახის დეკორაციულ მცენარეებზე გამოვლენილი სოკოები აღმოსავლეთ საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე” . 2008წ. 2007წ. #19 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 80-83..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ლობისტური ფიარტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. თბ., # 3 (19).

ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. ლოგიკური ფუნქციების ერთობლივი პროგრამული რეალიზაციის საკითხისათვის. " ტრანსპორტი" . 2005წ. № 3 (19); გვ. 49 - 51.

ა. დუნდუა, ა. ნოდია, მ.პაპასკირი. ლოგიკური ფუნქციების რეალიზაცია მიკროპროცესორების საშუალებით. "ტრანსპორტი". 2004წ. № 3-4; გვ. 22 - 25.

ნ. მაჭავარიანი, ვ. ადამია, ნ. არაბული, ლ. ელიაური. ლოკალურ ქსელში ინფორმაციის კრინტოგრაფიული დაცვა (რუსულ ენაზე). Georgian Engineering News. 2007წ. №3.

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი გ.ზღულაძე . ლორანის ოპერატორის მდგრადობის შესახებ. სტუ სტამბა სამეცნიერო შრომები . 1990წ. N 7(363) ISSN0201-1467.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2. 2010წ. გვ.251–253.

ი. მეტრეველი. ლურჯ ზამბახზე გამოვლინებული პათოგენური სოკოები აღმოსავლეთ საქართველოში. ლ.ყანჩველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. ISSN 1512-2506, XXXVIII, თბილისი გვ. 69-74.