სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. საქართველოს მინერალური ნედლეულის ტექნოგენური რესურსები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი) წიგნი საქართველოს ქიმიური მრეწველობა(წარსული, აწყმო, მომავალი). 2011წ. ISBN 978-9941-14-987-0 გვ 214-233.

ი. ბაზღაძე, ნ.ჩხუბიანიშვილი, თ.სვანიძე, ნ.ხეცურიანი. საქართველოს ნავთობმრეწველობის განვითარების მოკლე ლიტერატურული მიმოხილვა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, ტ 9, №3, ISSN 1512-0686, გვ.245-248.

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო პროცესში. სართაშორისო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. №27.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ივნისი. 2010. ივლისი-აგვისტო, 2010.. 2010წ. 8 გვ. 6 გვ..

თ. კილაძე, ტ.ქოქოლაძე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. N1 (23) გვ.79-82.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების თავდაცვისათვის მომზადების და საბრძოლო მოქმედებათა ერთიანი, სახელმჭიფო უზრუნველყოფის საინჟინრო სისტემები. ავტორეფერატი, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად სამხედრო მეცნიერებათა დარგში. 2005წ. 52 გვ..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.დვალიშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.292-294.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. საქართველოს აგრარული ეკონომიკა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. . გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული .. 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი , გვ.50–53;..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს აგრარული მეურნეობის განვითარების ახალი სტრატეგია. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N1. აპრილი 2013 წ.. 2013წ. 7 გვ..

რ. ღიბრაძე. საქართველოს ადგილი მსოფლიო გეოსტრატეგიულ სივრცეში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #10, 11 გვ..

მ. ოქროსაშვილი, მ. ბაბუციძე, ც. ბესიაშვილი, ვ. მაჩხანელი, დ. გორგოძე. საქართველოს ადგილობრივი საწარმოო ნედლეულის შედგენილობის ანალიზური გამოკვლევა და ტექნოლოგიური გამოცდა. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2011წ. გვ.250-254.

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა, რ.სხირტლაძე. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის ალტერნატივების შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. .

Sh. Keleptrishvili. საქართველოს ადრეცარცული ბელემნიტიდების სტრატიგრაფიული მნიშვნელობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1998წ. ტომი 157, № 3, გვ. 443 - 446.

ნ. დუმბაძე. საქართველოს ავიაკომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება სერვისული მომსახურებისგაუმჯობესების გზით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. #2(39) .

ნ. რურუა, კ. მჭედლიშვილი, ზ.გაბედავა. საქართველოს ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ამოცანები. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936 , #4(43). –გვ.133-139..

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე, რ. ახვლედიანი.. საქართველოს ანალციმების კრისტალოქიმიური თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

ზ. სვანიძე. საქართველოს ანთროპოგენური ზემოქმედების რაიონების ბუნებრივი გარემოს მიკრო - მინარევების შედგენილობის მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგები და მათი ტექნოგენური დატვირთვის შემცირების მეთოდები. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2013წ. თბილისი, #4 (28). გვ. 121 – 128..

გ. გუნია, სვანიძე ზ., სვანიძე ლ.. საქართველოს ანთროპოგენური ზემოქმედების რაიონების ბუნებრივი გარემოს მიკრომინარევების შედგენილობის მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგები და მათი ტექნოგენური დატვირთვის შემცირების მეთოდები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)~ ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თბილისი, სტუ, 16/11/2013). თბ., სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”, ISSN 1512-374X. 2013წ. №4(28), გვ.121–130. .

გ. მაღალაშვილი. საქართველოს არატრადიციული მინერალური რესურსები . სამთო ინსტ. მე-3 ღია სამეცნ. კონფ. „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. . 2016წ. გვ.14.