სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. იმნაიშვილი. მ. ბედინეიშვილი. ციფრული ტექნოლოგიების ელექტროენერგეტიკაში გამოყენების გამოცდილება. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,შრომები, ქუთაისი, 2010 წ. . . 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. მ. წერეთელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში პრესის როლის შესახებ, . საერთაშორისო ჟურნალი. „საისტორიო ვერტიკალები“, . 2015წ. .

ი. გოგუაძე, ბახტაძე ჯ., ანჯაფარიძე ტ.. მაგისტრალურ მილსადენზე ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული სპირალისებრი დახვევის მეშვეობით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ. 66-72.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალურ ნავთობგაზსადენე-ბზე ავარიის შედეგად მდინარის ესტუარებში შესაძლო ეკოლოგიური სტრესების პროგნოზირება.. ენერგია . 2011წ. N1(57), .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული გაგლეჯვისას, გრუნტში დეპრესიის წირის აგების კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. ინტელექტი. 2012წ. #1(42) .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული გაგლეჯვისას, გრუნტში დეპრესიის წირის აგების კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. ენერგია . 2012წ. #1(42) .

ლ. შატაკიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების მდინარის წყალქვეშა გადასასვლელებზე ავარიების შედეგად რისკფაქტორების, საიმედოობის და კალაპოტური პროცესების პროგნოზირება. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები (მილშიდა დიაგნოსტიკა). ენერგია . 2015წ. 1(73)/.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენის ავარიული გაგლეჯისას, გრუნტში დეპრესიის წირების აგების და მდინარეებში ჩაღვრილი პროდუქტის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება.. ენერგია . 2011წ. N4(60), .

ი. გოგუაძე. მაგნიტური წყლის გამოყენება სატამპონაჟო ხსნარების მისაღებად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #14, 96-98 გვ..

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, ბ. მანინგი და ვ. გაფრინდაშვილი. მადნეულის ბარიტული კონცენტრაციის ვარგისიანობის საცდელი შემოწმბა ბარიუმის ნაერტების საწარმოებლად, # 3,2007,4გვ.;. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. # 3,2007,4გვ.;.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. მადნეულის კარიერის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგებისა და წყლების დაბინძურების ხარისხის მიკრობიოლოგიური შეფასება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე #20, გვ. 400 - 403 . 2007წ. ISSN 1512-2743.

ა. აბშილავა. მადნეულის მამდიდრებელი ფაბრიკის ნარჩენებიდანოქროს დამატებისთი ამოკრეფა. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი”, . 2009წ. # 24.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. მადნეულის საბადოს ოქროსშემცველი კვარციტების გამდიდრების ტექნოლოგია. სტუ-ს შრომები. 2003წ. #6 (439).

ა. აბშილავა. მადნეულის საბადოს სპილენძ-თუთიის მადნების დაფქვის სიმსხოს დადგენა. ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26)..

ა. აბშილავა. მადნეულის საბადოს სპილენძ-თუთიის მადნების ნივთიერი შედგენილობის შესწავლა. . ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26).

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის მართვა მისი ავტომატური ვიბრაციული მიწოდებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 2009წ. 2(50)ნაწ.1.

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი. სამთო ჟურნალი . 2011წ. #1(26).