სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზუბიაშვილი, ავტორტა კოლექტივი. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია. შრომების კრებული ;სოც. და რეგიონალური პრობ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003წ. VII ტომი.

დ. ჯაფარიძე, ნინო კიკაბიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტი-კულ ბაზარზე შესასყიდი ელექტ-როენერგიის საშუალოშეწონილი ტარიფის პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები,. 2013წ. №1.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "ენერგია". 2011წ. ნ.1(57) გვ.10.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2011წ. თბილისი, N15, გვ.145-150.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს -ინჟინერინგის პრინციპებზე ფორმირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები . ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2012წ. #1, სულ 14 გვერდი.

დ. ჯაფარიძე, ზ. გაჩეჩილაძე, ნ. მაღრაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებზე ფორმირების პრობლე-მები და მათი გადაჭრის გზები. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2012წ. №1,.

ლ. გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. 2(15), გვ. 128-132.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, თ. მიქიაშვილი. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის დატვირთვის სტრუქტურის გათვალისწინების აუცილებლობა ასაშენებელი ელექტროსადგურების ენერგეტიკული პარამეტრების განსაზღვრისას. ენერგია. 2010წ. #1 (53) გვ. 3.-5.

ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2007წ. თბილისი, N11, გვ.111-118.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის შესახებ ორგანულ სათბობებზე ფასების ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი. გვ.106-110.

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია. საქართველოს ელექტროენერგიის 2007 წლის ბალანსის ანალიზი. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. #4(125), გვ.62-63.

ნ. სამსონია, მ. გუდიაშვილი. საქართველოს ელექტროენერგიის 2007 წლის ბალანსის ანალიზი . ჟურნალი „სასქართველოს ეკონომიკა“ . 2008წ. N4 (62-63), 2გვ..

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტული მოდელის შემუშავება. ჟურნალი ენერგია. 2013წ. #3 (67), სულ 11 გვერდი.

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტული მოდელის შემუშავება. ჟურნალი ენერგია. 2013წ. 4(68), გვ. 25-33, სულ 8 გვერდი.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის WEB-სივრცე: რეალობა და პერსპექტივები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2014წ. #25 (214) 27 ოქტომბერი-2 ნოემბერი. 2014. გვ.18-23 .

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის მომსახურება. ჟურნალი `კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე~. 2015წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, #8, თბილისი, 2015. გვ. 28-34.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ, არზიანი ა. საქართველოს ელექტროსისტემაში ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების სესახებ. "ენერგია". 2016წ. N1(77),16-17.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ჟურნალი ენერგია. 2010წ. #4(56), სულ 15 გვერდი.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზვიადი, მაღრაძე ნინო.. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ჟურნალი „ენერგია“.. 2010წ. №3..