სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანი. საქართველოს სანახელავო ქვები. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომც. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი . 2017წ. 151 გვ..

შ. გაგოშიძე, თ.სარჯველაძე გ. კიზივაძე. საქართველოს საპორტო მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ფოთისა და ანაკლიის პორტების მაგალითზე. ენერგია . 2007წ. , #4 (40).

ლ. ბოცვაძე, გ. ლომოური. საქართველოს საპორტო სადგურებში და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადატვირთვის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების ოპტიმიზაციის აუცილებლობა სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტის ურთიერთქმედების პირობებში. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 2(21), გვ. 157-165. 2011წ. .

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია, გ. ჩაჩიბაია. საქართველოს საპროექტო ჰიდროსადგურების მოსალოდნელი გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2016წ. #3(501), გვ 69-77.

დ. ჯაფარიძე. საქართველოს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი - „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2011წ. ISSN 1512-3537 გვ: 85-93.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების პარამეტრების ოპტიმიზაციის "დელტა"-ფორმის მიახლოებითი ამოცანა.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2004წ. #1 (18), გვ. 43-46.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის მათემატიკური მოდელი.. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2003წ. #10-12 (612, 613, 614), გვ. 32-35 .

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა.. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2004წ. #2 (452), გვ. 90-94.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელი . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ (ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი). 2004წ. გვ. 1-36.

გ. მაღალაშვილი, ა.მაღალაშვილი, ვ.ნადირაძე, რ.კოფმანი, ი.ილურიძე, ნ.ასლანიკაშვილი. საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის 1 მლნ მასშტაბის რუკა (მინერალური ნედლეულის ბაზის გრაფიკული მოდელი) . საქ. მინერალოგ. საზოგადოება. სამეცნ.-პრაქტ. კონფ. თბილისი, გვ.95-103. 2015წ. .

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, მ.ჩიჯავაძე. საქართველოს სასმელი წყლის რესურსები, მათი რაოდენობრივი, თვისებრივი და ტექნიკური მაჩვენებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2002წ. #1-3, 7გვ..

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სასინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #4 (4), გვ.126-129.

თ. გრიგოლია. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია ევრკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. ბათუმი. 2007წ. #2.

თ. გრიგოლია. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2007წ. ბათუმი.

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, როგორც მსოფლიო მეურნეობაში ინტეგრირების წამყვანი ფაქტორი.. \"ეკონომიკა\". 2008წ. #3-4 გვ. 166-169.

ვ. ზეიკიძე, ნ. სანაძე. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016 .

გ. მაისურაძე, ვ.ზეიკიძე, ნ. ნაკაშიძე. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37). 151-155 გვ. ISSN 1512-3537.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ზოგიერთი მეცნიერული პრობლემა და მათი გადაწყვეტის გზები. ქსტუ შრომები, ტ. № 2(11), გამომცემლობა „საქართველო“ ქუთაისის ფილიალი,. გვ. 120-131. 2002წ. .

ბ. გითოლენდია. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროკავშირის სტანდარტებთან ადაპტირების შემდგომი პერსპექტივები რეგიონული ინტეგრაციის ჭრილში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 გვ 229-232.