სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, მ.დეკანოზიშვილი. მგრეხავი მომენტითა და გარე წნევებით გამოწვეული სქელი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟუნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2008წ. N 1 (8).

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ., ხარაიშვილი ო.. მდ. არაგვის წყლის რესურსების ხარისხი ბუნებრივი და ანთრიპოგენური ფაქტორების ფონზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2005წ. #33. გ. 146-453.

გ. მაღალაშვილი, ლ. გაბუნია, ე. შაფაქიძე, ი. გეჯაძე. მდ. დურუჯის თიხაფიქლების შესწავლა სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში გამოყენების მიზნით. საიუბილეო კრებული მიღძვნილი კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლის თავისადმი. 2009წ. გვ. 399-401.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია – გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება – შრომები, თბილისი, გვ. 155 – 159. 2010წ. ISBN 978-9941-14-868-2.

უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი, ა. ქემოკლიძე. მდ. მაშავერას და მის შენაკადებში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს შრომები #3(477), თბილისი, გვ. 21 - 26;. 2010წ. ISSN1512-0996.

რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ნ. ვეფხვიაშვილი, ც. მარტიაშვილი, გ. ჩანკაშვილი. მდ. მტკვრის შენაკადების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება ქ. თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სანეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, თბ., გვ.71-76..

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 61-66.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე აჭარისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი და მისი შეფასება.. // მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. # 7-9, გვ. 61-66.

დ. როგავა. მდინარე ბზიფის აუზის კარბონატულ კარსტვად ქანებში ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საკითხისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი . 2005წ. XV,183-195 გვ. .

გ. გავარდაშვილი. მდინარე თეთრი არაგვის წყალშემკრებ აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი შეფასება. უნივერსალი, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2007წ. # 63, 22-32.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის აუზში მთის ფერდობების ეროზიის კოეფიციენტის დადგენა. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი, გვ. 162-164.

გ. ჩახაია. მდინარე თერგის ხეობის ძირითადი შენაკადებისათვის ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. #XXVIII, თბილისი. გვ. 205-207.

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-ექსპედიციური კვლევების შესახებ. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. #1-3. თბილისი, გვ. 98-102.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. მდინარე თხილვანას წყალშემკრებ აუზში 2005 წლის ზაფხულში ჩატარებული საველე-სამეცნიერო კვლევების შესახებ.. ჟურ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 1-3, გვ. 98-102.

გ. ხელიძე, თ.ლორთქიფანიძე, კ.პატარაია. მდინარე მტკვრის ენერგეტიკული გამოყენება ქ. თბილისის ფარგლებში და მშენებლობისათვის პრიორიტეტული ჰესის შერჩევა. ენერგია . 2012წ. #4(64). 51-53..

პ. სიჭინავა, რ.დიაკონიძე, გ.ჩახაია, ლ. წულუკიძე. მდინარე რიონზე, ქ. ფოთთან არსებული წყალგამყოფი კვანძის თანამედროვე ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. საქართელოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2010წ. №7-9 გვ. 49-51.

პ. სიჭინავა, რ.დიაკონიძე, გ.ჩახაია, ლ. წულუკიძე. მდინარე რიონზე, ქ. ფოთთიდან მე-7 კილომეტრზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის ექსპლუატაციის დროებითი რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2010წ. №10-12, გვ. 71-76.

ნ. მექვაბიშვილი, ლ.ღოღვლიანი, ნ.დონდოლაძე. მდინარე ყვირილას წყლის გაწმენდის პროცესის კვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2006წ. #1, გვ. 4.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე, ფ.ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64 გვ.228-231.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.