სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცეცხლაძე. საშუალო ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სადნობი მადანთერმული ღუმლის ელექტრული პარამეტრები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" შრომები. 1997წ. 1(412).4 გვ..

მ. ჯავახიშვილი, დ. მაზანაშვილი, ს. ბლიაძე, ლ. აბრამიძე, პ. ქონიაშვილი. საშუალო სისქის ფირფიტის ღუნვის ამოცანის ამოხსნა სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №1(37).

გ. ყურაშვილი. საშუალო ფენის ჩამოყალიბების პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N4. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საშუალო, ზღვრული ხარჯი და ზღვრული პროდუქტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საშუალო, ზღვრული ხარჯი და ზღვრული პროდუქტი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ., მაღრაძე თ.. საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს ელექტროენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის შერჩევა.. ენერგია. 2011წ. #3(59), გვ 11-19.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის ტრენდული მოდელი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2012წ. #3, გვ. 189-194.

რ. გოგიბერიძე. საჩვენებელი გაკვეთილები მათემატიკაში XIX საუკუნის საქართველოს სკოლებში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ . 2012წ. N3 (44), 1. გვ. 40-42.

ნ. ოვსიანიკოვა. საჩუქართან დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება საჯარო სამსახურში . ქართული სამართლის მიმოხილვა, . 2005წ. ტ.8, #1-2, გვ.90-108.

ნ. ოვსიანიკოვა. საჩუქართან დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება საჯარო სამსახურში . ქართული სამართლის მიმოხილვა, . 2005წ. ტ.8, #1-2, გვ.90-108..

დ. იაკობიძე. საჩუქარი, დოვლათის განაწილების უნივერსალური ფორმა. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. #3-4.

ნ. ქევხიშვილი. საცეცხლე მოწყობილობა. პატენტი.AP 2017 14275 A სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N20 2017.25.10. 2017წ. გვ.1.

ო. შონია, კაიშაური თ. ყოლბაია ლ.. საცნობარო სამართლებრივი სისტემა. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ო. შონია, ყოლბაია ლ.. საცნობარო-სამართლებრივ სისტემაში ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაციის და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის შემუშავება. Air transport international scieutific journal. საავიაციო ინსტიტუტი. 2016წ. .

გ. წულეისკირი. საცხობრებელი სახლისგეგმის ნახაზის გამოხაზვის თავისებურებანი. მშენებლობა. 2012წ. #1 (24), 4 გვ..

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, დავითაშვილი ირმა. საცხოვრებელ სახლში ჰაერის ტემპერატურის გათბობის მოდელირება Matlab/Simulink-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2016წ. 2(22). თბილისი, გვ.82-85..

ნ. თევზაძე, თ, ნადირაძე, გ. კიკნაძე. საცხოვრებელი განაშენიანების ესთეტიკა რთული რელიეფის პირობებში. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450), ISSN 1512-0996, 133-135.

მ. ახობაძე, მ. შარაშიძე. საცხოვრებელი განაშენიანების პროექტების საექსპერტო ინტერაქტიური სისტემების აგების პრინციპები (საქართვე-ლოს აღმოსავლეთ ეკო-ნომიკური რეგიონის მცირე ქალაქების მაგალითზე). "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1993წ. N7 (400).

ნ. თევზაძე. საცხოვრებელი ერთეული დიდი ოჯახისათვის. სტუ-ის შრომები. 2001წ. #1(434) 85-91.

მ. მელქაძე, მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 3,165-169, ISSN 1512-102X.