სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგოძე. საქართველოში საწარმოთა კლასტერიზაციის შეფასების ინსტრუმენტები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. 3(63),65-71.

ნ. გიგაური, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი, ე.შუბლაძე. საქართველოში სტიქიური ნაგავსაყრელების გავლენის შეფასება ნიადაგის დაბინძურებაზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, “თბილისი”. 2015წ. .

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი, თ.გიგაური. საქართველოში სტიქიური ნაგავსაყრელების გავლენის შეფასება ნიადაგის დაბინძურებაზე. პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. გვ.149-151.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი, ე.შუბლაძე, თ.გიგაური. საქართველოში სტიქიური ნაგავსაყრელების გავლენის შეფასება ნიადაგის დაბინძურებაზე. პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. გვ.149-151.

მ. მოისწრაფიშვილი, კ. მჭედლიშვილი, გ. ენუქიძე. საქართველოში ტრანსპორტის განვითარება და გარემოს დაბინძურებასთან ბრძოლის ძირითადი მიმართულებები . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.

ზ. შენგელია. საქართველოში ტრანსპორტის განვითარების და მასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო ლოგისტიკის სწორად წარმართვის სამომავლო ამოცანები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" . 2008წ. 3 (32) ISSN 1512-0333.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, რ. ქინქლაძე. საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი. ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2012წ. ბათუმი 2012 გვ. 38 -43.

ნ. ნადარეიშვილი. საქართველოში ტურიზმის დაგეგმვის საკითხისათვის. . „სოციალური ეკონომიკა“ . 2014წ. N.5 (35) გვ. 121-127 .

ვ. გეგენავა, თ. კილაძე.. საქართველოში უმუშევრობის ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები და მისი შემცირების მიმართულებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, # 1 (503) საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. . 2017წ. 5 გვ..

თ. კილაძე, ვ.გეგენავა. საქართველოში უმუშევრობის ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები და მისი შემცირების მიმართულებები.. სტუ "შრომები". 0წ. .

თ. კილაძე, ვ.გეგენავა. საქართველოში უმუშევრობის ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები და მისი შემცირების მიმართულებები.. სტუ "შრომები". 2016წ. .

გ. ყიფიანი. საქართველოში ქალაგეგმარების დარგში არსებული მდგომარეობა. საბჭოთა და გერმანული ანალოგების ანალიზი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი- არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედრობა პრობლემები N1 20013 წ. 2013წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. საქართველოში ქალაქგანვიტარების ზოგიერთი ასპექტი.. კრ-ში: „ქალაქის მართვა“. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.. 2002წ. .

ი. ჟორდანია. საქართველოში შავი მეტალურგიის განვითარების კონცეფცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი . 2011წ. 112 გვ..

ს. სიგუა. საქართველოში ცხოვრება რომ თვითმკვლელობაა“, . კრებულში„კავშირი გულთა“, . 2017წ. გვ. 48–49..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.სხილაძე, მ.შამილიშვილი, ლ.თარგამაძე. საქართველოში წამალთმცოდნეობის სათავეებთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, N1, გვ.166-173.

ზ. ლობჟანიძე. საქართველოში წყლის რესურსების გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები და მდინარეთა ჩამონადენის დინამიკა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2009წ. ტ.2, #3,(48). გვ.79-83..

გ. ომსარაშვილი, ზურაბ ლობჟანიძე. საქართველოში წყლის რესურსების გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები და მდინარეთა ჩამონადენის დინამიკა.. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. ტომი 2.,# 3 (48) გვ. 79..

ვ. გელაძე. საქართველოშიგაუდაბნოებისგამომწვევიბიოფიზიკურიფაქტორებისანალიზი. ვახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტისშრომათაკრებული. 2016წ. ახალისერია №6 (85); თსუ, www.press.tsu.ge. ISSN 2233-3347, გვ. 76-82.

თ. ბუაჩიძე, ლ.კალანდარიშვილი, ი.ოჩიგავა. საქარომიცეტული საფუარების ანტიბაქტერიული თვისებების კვლევა ჩვეულებრივ საკვებ არეებზე და იძულებითი ანტაგონიზმი. საქ.მევნ. აკადემიის მოამბე, მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია,ტ.171, №1, გვ.153-155, 2005 წ.. 2005წ. ტ.171, №1, 153-155, 2005 წ..