სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. სიგუა. საქართველოში ცხოვრება რომ თვითმკვლელობაა“, . კრებულში„კავშირი გულთა“, . 2017წ. გვ. 48–49..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.სხილაძე, მ.შამილიშვილი, ლ.თარგამაძე. საქართველოში წამალთმცოდნეობის სათავეებთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, N1, გვ.166-173.

ზ. ლობჟანიძე. საქართველოში წყლის რესურსების გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები და მდინარეთა ჩამონადენის დინამიკა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2009წ. ტ.2, #3,(48). გვ.79-83..

გ. ომსარაშვილი, ზურაბ ლობჟანიძე. საქართველოში წყლის რესურსების გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები და მდინარეთა ჩამონადენის დინამიკა.. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. ტომი 2.,# 3 (48) გვ. 79..

ვ. გელაძე. საქართველოშიგაუდაბნოებისგამომწვევიბიოფიზიკურიფაქტორებისანალიზი. ვახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტისშრომათაკრებული. 2016წ. ახალისერია №6 (85); თსუ, www.press.tsu.ge. ISSN 2233-3347, გვ. 76-82.

თ. ბუაჩიძე, ლ.კალანდარიშვილი, ი.ოჩიგავა. საქარომიცეტული საფუარების ანტიბაქტერიული თვისებების კვლევა ჩვეულებრივ საკვებ არეებზე და იძულებითი ანტაგონიზმი. საქ.მევნ. აკადემიის მოამბე, მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია,ტ.171, №1, გვ.153-155, 2005 წ.. 2005წ. ტ.171, №1, 153-155, 2005 წ..

მ. სულაძე. საქმთავარენერგოს 6-35კვ ქსელების შინაგანი გადამეტძაბვისგან დაცვის საკითხები. 6-35კვ ქსელების მუშაობის იმედიანობის ამაღლების სამეცნიერო და ელექტროფიზიკური პრობლემები მოხსენებათა თეზისები. 1987წ. 3 გვ.

ნ. თოფურია. საქმიანი დოკუმენტაციის შექმნის ავტომატიზება Ms OFFICE-ის საშუალებით. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებუ-ლის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2009წ. ბიულეტენი N3, 12.

კ. ჯინჭარაძე. საქმიანი თამაშები მენეჯმენტში. თბილისის საერო უნივერსიტეტი “გაენათი” თბ.2009წ. 0წ. .

ა. ედიბერიძე, ე. აბუაშვილი, ე. აბესაძე, ლ. თედეშვილი, კ. ოვსიანიკოვი. საქმიანი კომპიუტერული თამაშები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2006წ. 43.

ა. ედიბერიძე, ლ. თედეშვილი. საქმიანი კომპიუტერული თამაშები: როგორ დავგეგმოთ ბიზნესი?. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 28.

ა. ედიბერიძე, ლ. თედეშვილი. საქმიანი კომპიუტერული თამაში: როგორ დავგეგმოთ ბიზნესი?. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 28 გვ.

ნ. ასათიანი, ნატროშვილი თამარ. საქმიანი კომუნიკაციის ენობრივი მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის VIყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2014წ. .

ა. ბოლქვაძე, ე. ბარათაშვილი. საქმიანი კულტურა-შედარებითი მენეჯმენტის საკვანძო ელემენტები. ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’ . 2013წ. N7.

რ. თაბუკაშვილი, რუსუდან ფხაკაძე. საქმიანი ონლაინ კომუნიკაციის გამომსახველობითი შესაძლებლობების ფართო სპექტრი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2012წ. Scripa manent N 2(14) 2012 გვ.7.

ი. ქართველიშვილი, ჯლანტიაშვილი ავთანდილი. საქმიანი პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. .

მ. ფირანაშვილი. საქმიანი ტურიზმის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი–ტრაპიზონი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ''ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". შრომების კრებული. 2010წ. ISBN 978-9941-12-842-4; გვ.523-528.

ო. ქოჩორაძე, ნინო შამანაძე. საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგია. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 1 (17), - 115 გვ., გვ. 30-35. ISSN: 1512-374X. .

დ. მაგრაქველიძე. საქმიანო გარემო საქართველოში და გავლენა ბიზნესზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #3(41) .

ვ. ხრუსტალი. საქმის წარმოების წესი საკასაციო სასამართლოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა" . 2008წ. №1, 8 გვერდი.