სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯავახიშვილი, დ. მაზანაშვილი, ს. ბლიაძე, ლ. აბრამიძე, პ. ქონიაშვილი. საშუალო სისქის ფირფიტის ღუნვის ამოცანის ამოხსნა სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №1(37).

გ. ყურაშვილი. საშუალო ფენის ჩამოყალიბების პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N4. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საშუალო, ზღვრული ხარჯი და ზღვრული პროდუქტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საშუალო, ზღვრული ხარჯი და ზღვრული პროდუქტი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ., მაღრაძე თ.. საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს ელექტროენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის შერჩევა.. ენერგია. 2011წ. #3(59), გვ 11-19.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის ტრენდული მოდელი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2012წ. #3, გვ. 189-194.

რ. გოგიბერიძე. საჩვენებელი გაკვეთილები მათემატიკაში XIX საუკუნის საქართველოს სკოლებში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ . 2012წ. N3 (44), 1. გვ. 40-42.

ნ. ოვსიანიკოვა. საჩუქართან დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება საჯარო სამსახურში . ქართული სამართლის მიმოხილვა, . 2005წ. ტ.8, #1-2, გვ.90-108.

ნ. ოვსიანიკოვა. საჩუქართან დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება საჯარო სამსახურში . ქართული სამართლის მიმოხილვა, . 2005წ. ტ.8, #1-2, გვ.90-108..

დ. იაკობიძე. საჩუქარი, დოვლათის განაწილების უნივერსალური ფორმა. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. #3-4.

ნ. ქევხიშვილი. საცეცხლე მოწყობილობა. პატენტი.AP 2017 14275 A სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი N20 2017.25.10. 2017წ. გვ.1.

ო. შონია, კაიშაური თ. ყოლბაია ლ.. საცნობარო სამართლებრივი სისტემა. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ო. შონია, ყოლბაია ლ.. საცნობარო-სამართლებრივ სისტემაში ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაციის და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის შემუშავება. Air transport international scieutific journal. საავიაციო ინსტიტუტი. 2016წ. .

გ. წულეისკირი. საცხობრებელი სახლისგეგმის ნახაზის გამოხაზვის თავისებურებანი. მშენებლობა. 2012წ. #1 (24), 4 გვ..

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, დავითაშვილი ირმა. საცხოვრებელ სახლში ჰაერის ტემპერატურის გათბობის მოდელირება Matlab/Simulink-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2016წ. 2(22). თბილისი, გვ.82-85..

ნ. თევზაძე, თ, ნადირაძე, გ. კიკნაძე. საცხოვრებელი განაშენიანების ესთეტიკა რთული რელიეფის პირობებში. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450), ISSN 1512-0996, 133-135.

მ. ახობაძე, მ. შარაშიძე. საცხოვრებელი განაშენიანების პროექტების საექსპერტო ინტერაქტიური სისტემების აგების პრინციპები (საქართვე-ლოს აღმოსავლეთ ეკო-ნომიკური რეგიონის მცირე ქალაქების მაგალითზე). "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1993წ. N7 (400).

ნ. თევზაძე. საცხოვრებელი ერთეული დიდი ოჯახისათვის. სტუ-ის შრომები. 2001წ. #1(434) 85-91.

მ. მელქაძე, მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 3,165-169, ISSN 1512-102X.

ნ. თევზაძე, მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #3, 165-169.