სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2009წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2008წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ფ. ლორთქიფანიძე. მდინარე ცხენისწყლის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64, თბილისი, გვ. 228-231.

მ. ვართანოვი, ლ.ჯავახიშვილი. მდინარე ჭოროხის კანიონში საზღვაო პორტის მშრნებლობის ზოგიერთი ეკონომიკური მიდგომა. თბილისი, საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული . 2010წ. #65,გვ.59-63..

გ. ვარშალომიძე, ტ. ტუსკია. მდინარე ჭოროხის ნატანი და მოსალოდნელი ცვლილებები აჭარის ზღვის სანაპირო ზოლში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 14–16.

ი. ზაქაიძე. მდინარე ხადის-ხევის ჰიდროლოგია და ჰიდროგრაფია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66 გვ.57-61.

გ. დოხნაძე, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, ი. ზაქაიძე, ჰ. სალუქვაძე. მდინარეებზე წყალმოვარდნებისაგან მოსალოდნელი საფრთხეების სავარაუდო შეფასების მეთოდოლოგია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 0წ. #66 გვ.გვ. 120-123 2011წ.

რ. პატარაია, ა.გიოშვილი, გ.ხელიძე. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა.. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. №3(47).

გ. ხელიძე, ა. გიოშვილი; რ. პატარაია. მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემებში პერსპექტიული ჰიდროენერგეტიკული ობიექტის ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. ენერგია . 2008წ. ,#3(47),.

კ. იორდანიშვილი, ზ.ჯუღელი. მდინარეზე წყალგამყოფი ნაგებობების საშუალებით მყარი ნატანის რეგულირების საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, 2006წ 139-140გვ..

ლ. ფურცელაძე. მდინარეთა წყლის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2001წ. გვ. 213-217.

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. მდინარის ნაკადის რეგულირება საგზაო ნაგებობათა წარეცხვისაგან დასაცავად.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. №4(28),გვ19-24. ISSN 1512-0910..

მ. ფოჩხუა. მე-19 საუკუნის თბილისისა და მდინარე მტკვრის ურთიერთკავშირის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება . 2000წ. N4-6 .94-96.

გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3.

ნ. მაისურაძე. მედიის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს შრომების კრებული "სეუ და მეცნიერებები", 2016.. 2016წ. .

ი. ღარიბაშვილი, კ.ბაბილოძე, პ.ქონიაშვილი, ა.წაქაძე. მეთოდური მიდგომები შენობა-ნაგებობების ავარიების ანალიზის და რისკის მართვისათვის. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2006წ. №2..

თ. ჭანტურია, მ. მაისურაძე. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. ტექნუკური უნივერსიტეტი. 2010წ. № 4.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. მელიოაციული მოპირკეთებული არხების საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.156-161.

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირება, მათი წყობიდან გამოსვლის მიზეზები და პროგნოზირება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2003წ. გვ. 153-161.

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირების ალბათური პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. # 4-6.