სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, მ. სუპატაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემა. სტუ, შრომები თბილისი . 2009წ. N1 (7) გვ.146-150 .

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სტრატეგია ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში . თბ.: გარდამავალი პერიოდის საფინანსო ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში,ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. 2000, ტ.4, გვ. 315.

ს. პავლიაშვილი. სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის თავისებურებები და მისი სოციალურ–ეკონომიკური შედეგები საქართველოში.. თბ. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი სამეცნ.კონფერენცია.. 2013წ. გვ. 46.

გ. გოგიჩაიშვილი. სახელმწიფო შეკვეთების ოპტიმალური დაგეგმვა.. ''ინტელექტი'' . 2005წ. #3 (23).

თ. შეროზია. სახელმწიფო შესყიდვების ოპტიმალური დაგეგმვა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ” ინტელექტი”.issn 1512-033 . 2005წ. № 3 (23 ).

დ. მაგრაქველიძე. სახელმწიფო ხარჯები და გადასახადები. ჰააველმოს თეორემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #1(39).

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფო, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირების ძირითადი სუბიექტი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.23-28;.

რ. ქუთათელაძე, მოწონელიძე ე. . სახელმწიფო- კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების ხელი. . 2016წ. სტუ-ს შრომები, #1. გვ.23-30.

ვ. ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #2 , 2016.

გ. მაისურაძე, თ. რუხაძე, ვ.ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2016წ. №2 (36) 2016. 130-134. ISSN - 1512-3537.

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფო-სამართლებრივი იძულება და ფილომენური სამართალი. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 2009წ. .

გ. ყურაშვილი, ნ. გალახვარიძე. სახელმწიფოე ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტიები საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N2 (14). 2010წ. .

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. პარალელი. 2011წ. 3.

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. ჟურნალი პარალელი. 2012წ. N3.

რ. გაფრინდაშვილი. სახელმწიფოებრივი აზროვნების კვლევა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2006წ. N1, გვ. 36-47.

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მიღწევის უმთავრესი ბერკეტი. ჟურნ. “საქართველო”. 1998წ. № 4, გვ.152-160.

ე. ბალიაშვილი. სახელმწიფოებრივი კონტ როლი და რეგულირება ფი რმებში . ეკონომისტი”. 2012წ. 2012, #4.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2015წ. N1(2) გვ.191.

ა. აბრალავა, null. სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი გლობალიზაციის ეპოქაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #4, გვ. 165-169.

ო. ქოჩორაძე, ნინო ჩიქობავა. სახელმწიფოებრიობა. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 1 (17), - 135 გვ., გვ.-36-43. ISSN: 1512-374X. .