სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კობახიძე. სივრცითი რეგულირებადი მექანიზმების კინემატიკური კვლევა. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, . 1992წ. №1 (384),.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ა. ლაშხი, შავგულიძე ანზორი, ბ. ხომასურიძე . სივრცის კოლინეარული გარდაქმნების გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადაწყვეტაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).

გ.მაისურაძე. სივრცული გადახურვის ახალი ვარიანტი. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 2002წ. 7(446).

მ. ახობაძე, ბ. მესაბლიშვილი, ე. კურცხალია. სივრცული ევოლუციური პროცესების ფენომენოლოგია და საინვესტიციო პოლიტიკა. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, თბილისი,გვ.: 51-55..

ნ. ვარძიაშვილი, ზ. წვერაიძე, მ. ჭოლიკიძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების პარამეტრული იდენტიფიკაციისთვის. ყოველკვარტალური რე-ფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. №4, გვ.: 67-71.

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. სივრცული ეკონომიკური სისტემების განსაკუთრებული მდგომარეობები. სტუ-ს შრომები . 2013წ. №1 (487), გვ. 103-106..

ო. ქოჩორაძე. სივრცული ცნობიერება, როგორც სახელმწიფოებრივი აზროვნების საფუძველი. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2006წ. N1, -212 გვ. გვ. 40-61. ISSN: 1512-374X..

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები საქართველოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ,N4(491),თბილისი,2014. 2014წ. გვ.46-50.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. სითბოდამცავი ემისიური მინა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.კვაჭანტირაძე. სითბოდამცავი თვისებების მქონე ტანსაცმლის რაციონალური დაგეგმარების პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2009წ. 3(15).183-186გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ. არაბიძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკ. უნივერსი-ტეტის შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0120 გვ.46–50.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. სტუ–ს შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0996.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, გ. არაბიძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. სტუ–ს შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0996 .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. N10 (2006). თბილისი, 2006 УДК 519.6:5197: 621.37/39.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 0წ. N10 (2006). გვ.134-138 УДК 519.6:5197: 621.37/39.

ლ. ღლონტი, გ.მელიკაძე, გ.კობზევი. სითბური ველის მოდელირება თბილისის რაიონის თერმული წყლის ლისი-საბურთალო ნაკვეთის მაგალითზე (რუსულ ენაზე). გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2008წ. გვ.92-97, თბილისი.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანაცა, გიორდი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშება. . სამთო ჟურნალი . 2017წ. 1(38), 2017წ, გვ.92-95.

ნ. არუდაშვილი, ზ. ხოკერაშვილი, გ. ნოზაძე, ო. ლანჩავა. სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისისმეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2017წ. N1(38) გვ.92-95.

შათირიშვილი ი., გიგილაშვილი შ.. სითხე- ორთქლისწონასწორობის მაჩვენებლების განსაზღვრა სპირტწყალსხნარში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XX,გვ. 192-195.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სითხეებში PH-ის გაზომვის ელექტროდული სისტემები. საქართველოს მეცნიეერებათა აკადემია. . 2014წ. .