სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია, ბულია ლაშა. მენეჯმენტის ეროვნულ-კულტურული მოდელები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12; გვ. 198-209.

გ. ჯოლია, გუგუშვილი ლაშა. მენეჯმენტის ინსტრუმენტების გამოყენებით აუთსორსინგის შეფასება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #1.

გ. იაშვილი, რამაზაშვილი რ.. მენეჯმენტის ორგანიზაცია საერთაშორისო ტურიზმში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №1(1), გვ. 92-97.

ნ. ბერაია. მეორე რიგის სიმეტრიუკლი კომპოზიციური გეგმების ზოგიერთი თვისების შედარებითი ანალიზი. . პერიოდული სამეცნიერო ;ურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3(17), c. 31-34.

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. მეორე რიგის წირების პროექციული თეორია, მეორე რიგის მწკრივები. სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ. გერაძე . მეორე ტიპის ნახევარ-დრაქმების ქიმიური შედგენილობა. ჟ ,,სამთო საქმე'' #7. 2006წ. .

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. მესამე თაობის მობილური კავშირის სისტემა UMTS და მისი ფუნქციები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2013წ. გვ. 352-356.

Н. Киласониа, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, მ.მამისეიშვილი, გ.ცინცაძე. მეტა- და ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან კადმიუმის ბრომიდის და იოდიდის კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა (რუსულ ენაზე). საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2010წ. ტ.36 N.3.გვ.364-367.

ნ. კილასონია, გ.ცინცაძე, ი.შარია, დ.გულბანი, ც.დოლიძე. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების კვლევა. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია, შრომები III. გამომც. „მერიდიანი“. თბილისი. 2012წ. გვ.245-254.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი, შ.ბაქანიძე. მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ფასადების კონსერვაციის სამუშაოთა წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჟურნალი ,,ენერგია". 2006წ. №1 (37).

შ. ბაქანიძე, ი.ღარიბაშვილი, გ.ბაქანიძე, ნ.ღარიბაშვილი. მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ფასადების კონსერვაციის სამუშაოთა წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჯურნალი «ენერგია». 2006წ. #1.

ნ. ხაბეიშვილი, ვლადიმერ ცხვიტარია. მეტყველების გარჩევითობის დადგენა სპეციალური არტიკულაციური ტესტების საშუალებით სტუ–ს დიდ სააქტო დარბაზში.. ინტელექტუალი. გამომც. პოლიგრაფიული ფირმა "ზენონი". . 2007წ. N4. გვ.131–134. ISSN 1512-2530.

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. მეუღლეზე ძალადობა. „ინტელექტი“. 2012წ. N2(43), გვ. 136-137.

ი. კალანდია. მეცნიერება და ტექნიკა კულტურის კონტექსტში (ინგლისურ ენაზე).. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2011წ. .

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ი. ირემაშვილი. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. #64, 2009წ. 104-113გვ.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, იორდანიშვილი ი., იორდანიშვილი კ., ხოსროშვილი ე.. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. N 64, გვ.გვ.104-114..

თ. ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. მეცნიერების რეფორმირების და მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის„გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ შრომათა კრებული. 2008წ. თსუ,ეკონომიკისა და ბიზანესის ფაკულტეტი, 22-24 ოქტომბერი, 2008.

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების როლი და მნიშვნელობა ინოვაციური ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. #1; გვ. 56-60.

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ა.ფრანგიშვილი და სხვა. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, მოხსენებათა კრებული,. 2005წ. .