სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირება მონაცემთა გადაცემის მაღალსიჩქარიან ქსელში. «Georgian Engineering News». 2012წ. № 2, გვ. 29-33 .

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირების მეთოდი ფართოზოლოვან უგამტარო მობილურ ქსელებში (BWN-Broadband Wireless Network). „ინტელექტუალი“ . 2012წ. № 19, გვ.271-281..

ზ. ნაცვლიშვილი, ერაძე გაიოზ, აბულაშვილი მ.. სივრცითი გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა სფეროს ბრუნვის მეთოდით. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2(27) გვ.34-38.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, გია ცერცვძე. სივრცითი (სფერული) მექანიზმების კვლევა მონოგეგმილებით. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე'' ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2006წ. #1 გვ.10-14. უაკ-62101.

თ. ბერიძე, ა.შავგულიძე. სივრცითი აზროვნება,როგორც ფსიქოლოგიური წარმონაქმნი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. №1.

ვ. ვარდოსანიძე. სივრცითი დაგეგმვა და ურბანული განვიტარება საქართველოში – არის თუ არა პოლიტიკის უქონლობა პოლიტიკა?. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიწის პოლიტიკის რეგიონული კონფერენციის მასალები.. 2003წ. .

ლ. კობახიძე. სივრცითი ექვსრგოლიანი მექანიზმის კვლევა. სტუ-ს შრომათა კრებული . 1992წ. , №1 (384),.

მ. დემეტრაშვილი, ჯ.უფლისაშვილი. სივრცითი კულისა მექანიზმის კინემატიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხი. სპი-ს სამეცნიერო შროები. 1982წ. №1(246) გვ.118-121 თბილისი.

ჯ. უფლისაშვილი. სივრცითი მექანიზმების კვლევა, მონოგეგმილების გამოყენებით. გამომცემლობა" მოაზროვნე" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2006წ. 1 გვ.10-14 უაკ 621.02.

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. სივრცითი მექანიზმების კინემატიკური ანალიზი კომპიუტერული პროგრამის AutoCAD-ის გამოყენებით. სტუ განათლება. 2016წ. 1 (15) გვ. 4 ISSN # 2346-8300.

მ. ჭოხონელიძე. სივრცითი მოდულაციის ინფორმაციული ეფექტურობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2017წ. №2. 2017 წ..

მ. დემეტრაშვილი. სივრცითი ოთხრგოლა მექანიზმის ანალიზური კვლევა. სპი-ს სამეცნიერო შრომები. 1983წ. №1(264) გვ.113-119 თბილისი.

ლ. კობახიძე. სივრცითი რეგულირებადი მექანიზმების კინემატიკური კვლევა. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, . 1992წ. №1 (384),.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ა. ლაშხი, შავგულიძე ანზორი, ბ. ხომასურიძე . სივრცის კოლინეარული გარდაქმნების გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადაწყვეტაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).

გ.მაისურაძე. სივრცული გადახურვის ახალი ვარიანტი. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 2002წ. 7(446).

მ. ახობაძე, ბ. მესაბლიშვილი, ე. კურცხალია. სივრცული ევოლუციური პროცესების ფენომენოლოგია და საინვესტიციო პოლიტიკა. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, თბილისი,გვ.: 51-55..

ნ. ვარძიაშვილი, ზ. წვერაიძე, მ. ჭოლიკიძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების პარამეტრული იდენტიფიკაციისთვის. ყოველკვარტალური რე-ფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. №4, გვ.: 67-71.

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. სივრცული ეკონომიკური სისტემების განსაკუთრებული მდგომარეობები. სტუ-ს შრომები . 2013წ. №1 (487), გვ. 103-106..

ო. ქოჩორაძე. სივრცული ცნობიერება, როგორც სახელმწიფოებრივი აზროვნების საფუძველი. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2006წ. N1, -212 გვ. გვ. 40-61. ISSN: 1512-374X..

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები საქართველოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ,N4(491),თბილისი,2014. 2014წ. გვ.46-50.