სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გელაძე, რობიტაშვილი გ.ა., სხირტლაძე ნ.მ.. ღრუბელ- და ნისლწარმოქმნის მოდელირება ატმოსფეროს მეზომასშტაბურ სასაზღვრო ფენაში. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. 114, გვ. 44-49.

თ. გიგაური, ლ. შავლიაშვილი, ე. ბაქრაძე, ლ. ინწკირველი. ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ნიადაგებსა და ზედაპირულ წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2017წ. ტომი 124.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, ლ.ინწკირველი, თ.გიგაური. ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების რეგიონების ნიადაგებსა და ზედაპირულ წყლებში მძიმე ლითონების შემცველობის შეფასება . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ”ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 2017წ. ტ. N124, გვ. 72-77.

მ. ტატიშვილი. ღრუბლის მიკროსტრუქტურის მათემატიკური მოდელირების ზოგიერთი თავისებურებანი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. # 114, 50-55.

ს. პოჩოვიანი. ღრუბლოვანი გამოთვლების ტექნოლოგიის გამოყენება მარკეტინგში. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 74-78 გვ..

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ. . ღრუტანიანი თუჯის ნამზადების უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის გამოწევის გალის კონსტრუქცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, #2, 4 გვ..

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.11.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, რ. ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია" #3, (39). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობებისტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.5.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ. ბაქანიძე, გ. ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაზლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი. სტუ, შრომების კრებული #2(460). 2006წ. .

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, გ.ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი.. სტუ. შრომების კრებული. 2006წ. #2(460).

ნ. მსხილაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი ხრახნილკუთხვილიანი შპრენგელის გაანგარიშება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6.

ნ. მსხილაძე, ი.მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ხერხი. სტუ. შრომები. 2007წ. .

მ. ჭანტურია, ნოზაძე გიორგი. ღუნვაზე მომუშავე შედგენილი კვეთის კონსტრუქციების ხანგრძლივ დეფორმაციებზე გაანგარიშება. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 87-89.

ი. ლაგვილავა. ყავის ქიმია. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. 2, 16-20, , .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. #4.