სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მიმდინარე დინამიური პროცესების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას.. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. # 2(11), გვ. 81-83..

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მიმდინარე დინამიური პროცესების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. , , . სტუ-ს შრომები. 2011წ. № 2(11), გვ. 81-83..

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. სისტემები შეზღუდული შეღწევადებით (არასრულ შეღწევადი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; გვ. 129-130.

მ. ჭანტურია, მამარდაშვილი მერაბ. სისტემის "შენობა-კიდულხიმინჯოვანი საძირკველი" არაწრფივი დიაგრამების აგების მეთოდიკა. "მშენებლობა". 2015წ. № 3(38), გვ. 113-116.

მ. ჭანტურია, ჭითანავა დავით. სისტემის "შენობა-კიდულხიმინჯოვანი საძირკველი" გაანგარიშების მეთოდიკა სეისმური დატვირთვისას. "მშენებლობა". 2012წ. №4(27), გვ. 124-128.

თ. სუხიაშვილი. სისტემის განაწილებული კონფიგურაციის მოდელირება პარალელურად შესრულებადი მართვის ნაკადებისას. . სტუ-ს შრომები, 2014, # 2(18), გვ. 63-69. 0წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი და სხვები. სისტემის განაწილებულიკონ ფიგურაციის მოდელირება პარალელურად შესრულება დი მართვის ნაკადების დროს. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2014 #2 (18) გვ. 63-66. 2014წ. .

ა. აბესაძე, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი, თუთბერიძე მიხეილი. სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციონალობის სწავლების კურიკულუმის შემუშავება და ექსპლოატაცია. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. სისტემისადმი მოთხოვნების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, . 2006წ. №7-9 , , გვ. 3 – 6..

რ. ოთინაშვილი. სისტემური კორუფცია . ჟ. სოციალური ეკონომიკა, . 2002წ. #5, გვ.18-27,(3).

შ. ანდღულაძე, ნ.შ. ანდღულაძე, ლ.შ. ანდღულაძე. სისტემური მიდგომა და მოდელირება ზოგად ეკოლოგიაში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. №.1 (vol. 77) გვ. 89-91.

ნ. ამილახვარი. სისტემური მიდგომისა და იმიტაციური მოდელირების გამოყენების აუცილებლობა საავტომობილო ტექნიკის შექმნისა და ექსპლუატაციის სფეროში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #1. – თბილისი; გვ. 274-279.

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, გ. ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები. გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. გვ.189.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“, . 2013წ. #1(7), გვ. 147-150.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. სისტემური პლატის სამჩიპიანი არქიტექტურის მოდიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“,. 2013წ. #2(8), გვ.146-151.

გ. ძიძიგური. სისხლით ნათესაობა ქართულ გვარში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. გვ 236–239.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება და მიზნები. . ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. . 2014წ. #13, .

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ.გუგეშაშვილი. სისხლის ნაკადის დინების ხასიათის დამოკიდებულება სხვადასხვა ფაქტორებისაგანბა სხვადასხვა ფაქტორებისაგანდა პათანატომია. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 47-52.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. სისხლის სამართალწარმოების პოლიტიკა არსებითად უნდა შეიცვალოს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. მე–11 სერია.. სსუ–ს გამ. თბილისი. 2013წ. გვ. 624–630.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართალწარმოების ცნება და სისხლის სანართლის პროცესი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. მე–11 სერია. . სსუ–ს გამომცემლობა. 2013წ. გვ, 610–623.