სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. გვ. 31-43.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნ. კრებული „მარჯი“. 2007წ. წლის N1 გვ. 178-191.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის პრობლემები. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, . 2008წ. N1 გვ. 730-737.

გ. გოგიჩაიშვილი. სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების პროცესის მოდელირება UML-ტექნოლოგიით. სტუ–ს შრომები. 2004წ. # 1 (451).

მ. მამნიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართალი როგორც მეცნიერება. სამეცნ. ნაშრ. კრბული, სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. N2 51-57.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართლის რეგულირების საგანი და მეთოდები. სამეცნ. შრ. კრებული „სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის პოლიტიკი ს აქტუალური პრობლემები“. სტუ-ს გამომცემლობა, . 2012წ. გვ. 48-51.

ნ. ჯალიაბოვა. სისხლის უჯრედის მდგომარეობათა გამოცნობის მეთოდები და ალგორითმები.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. №12, თბილისი, გვ. 214-218.

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე.. ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2012წ. #1-2, .

დ. კარიაული. სისხლისსამართლებრივი დევნა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები. თემიდა. 2012წ. 7(9)).

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დამთავრება გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~. 2012წ. #4, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2012წ. #3, .

ვ. რაძიევსკი. სიტუაციათა კლასის განზოგადებული აღწერა და შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის გაფართოვება რთული სისტემების მართვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. №17, თბილისი, გვ. 163 – 168..

ნ. ტყემალაძე, მ. ხანჯალაშვილი, მ. ქურიძე, სხვა. სიტუაციებში სუბიექტის ქცევის შეფასება და ექსპერტების კომპეტენტურობის განსაზღვრის მეთოდიკა. სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი . 1998წ. .

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. სიტუაციის მართვის ეფექტიანი ლიდერის ქცევისა და თვისებების შესწავლსა. საერთაშორისო, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომების კრებული. მედიცინა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. 7 გვ..

ლ. სამსონაძე. სიტყვა “მიწის” აღწერა განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონისთვის. გამომცემლობა "პოლიგრაფი".საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. # 21 გვ 133-137.

ე. დოკვაძე. სიტყვა “ქარის” აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2007წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N11, გვ.252-256.

ე. დოკვაძე. სიტყვა „ნისლის“ აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2010წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N14, გვ.209-214.

ე. დოკვაძე. სიტყვა „ღრუბლის“ აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2009წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N13.

Ж. Вардзелашвили. სიტყვა, როგორც კულტურის ნომადიური ფენომენი: საკითხის დასმისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ვერბალური კომუნიკაციები“, №28. 2017წ. თბ. .