სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. გრიგალაშვილი. ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი''. ჟ, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ.2(6).

ნ. ლომიძე. ,,გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეროვნული ინტერესების ჭრილში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, გვ.91–95, ISSN 1512 4959.

თ. თევზაძე, გ. ნაცვლიშვილი, გ. ტლაშაძე, ს. ღაღანიძე. ,,გრუნტის კონსოლიდაციის პროგნოზირების პრობლემები მიწის ნაგებობები წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიებით მშენებლობისა.’. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. შრომათა კრებული XIV თბილისი, .გვ. 177-184.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. ,,დაშნაკტუციუნი\" და ისტორიის საკითხები (რუსულად). მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. # 9, 103-111 გვ..

ნ. ლომიძე. ,,ზოგიერთი მოსაზრება აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით". საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,ინტელექტუალი". 2008წ. N7, გვ.45–50 ISSN 1512-2530.

ს. გრიგალაშვილი. ,,იმპერიის იდეოლოგია(ა. დუგინის მსოფლმხედველობა)''. ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 0წ. 2009 წ. 2(10).

ნ. ლომიძე. ,,ირან- საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". ,,თსუ,თბილისი" საერთაშორისო რეფერირებული და რეცენზირებული ჟურნალი ,, მეცნიერება". 2016წ. N8,გვ.48-51.

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში რუსეთის ძალისმიერი ინტერვეციული პოლიტიკის ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალი”, . 2009წ. #18, 109-117 გვ.თბილისი.

ს. გრიგალაშვილი. ,,კოსოვოს პრეცედენტი და სამხრეთ კავკასია''. ჟ. ,,კავკასია და მსოფლიო წესრიგი''. 0წ. 2009 წ. .

ა. დემეტრაშვილი. ,,მმართველობის ახალი სისტემის თავისებურებანი საქართველოში“, . წიგნი ,,სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე.საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში". 2013წ. თბილისი.

მ. მარდაშოვა, ნ. პაპიაშვილი. ,,ნადიკვარის" უბანზე მშენებლობის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობების დახასიათება. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი" #1(26), გვ. 30-39. 2011წ. ISSN 1512-407X.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ნარკოტიზმის პრობლემა და საქარტველოს განდგომილი რეგიონები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია თანამდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. გვ.52–55.

დ. ფოცხვერია, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. ,,ნეგატიური პროცესების განვითარების პროგნოზირების პრინციპები ტერიტორიის ჰიდრომელიორციული ათვისებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგომარეობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 59-62.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.პოცხვერია. ,,ნეგატიური პროცესების განვითარების პროგნოზირების პრინციპები ტერიტორიის ჰიდრომელიორციული ათვისებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგომარეობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი გვ. 59_62.

ი. კეცხოველი. ,,ოჯახის დაგეგმვა და კონსტრუირებული სოციალური პრობლემები აშშ-ს ცხოვრების წესში” . Journal of American studies, ამერიკის შესწავლის საკითხები, IV, თბილისი. 2006წ. გვ. 191-197.

ნ. ლომიძე, ჯ. გახოკიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისაკენ?(პოლიტიკური სამართლებრივი ასპექტები). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის მასალების შრომები,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2014წ. გვ.71–76 ISBN 978-9941-0-6746-4.

ა. დემეტრაშვილი. ,,საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია 2011 წლის გადასახედიდან“, . შესავალი ნარკვევი და სტატია წიგნში ,,ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან -საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი“. . 2011წ. ბათუმი.

ჯ. ჯანაშია. ,,საქართველოს გეოპოლიტიკური პრობლემები რეგიონალურ ჭრილში და საერთაშორისო დანაშაულებრივი სისტემების თანაარსებობა”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2009წ. #1 (9), 5-15 გვ.თბილისი.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3.გვ.229–231 ISSN 1512-0538.