სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე.. ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2012წ. #1-2, .

დ. კარიაული. სისხლისსამართლებრივი დევნა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები. თემიდა. 2012წ. 7(9)).

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დამთავრება გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~. 2012წ. #4, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2012წ. #3, .

ვ. რაძიევსკი. სიტუაციათა კლასის განზოგადებული აღწერა და შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის გაფართოვება რთული სისტემების მართვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. №17, თბილისი, გვ. 163 – 168..

ნ. ტყემალაძე, მ. ხანჯალაშვილი, მ. ქურიძე, სხვა. სიტუაციებში სუბიექტის ქცევის შეფასება და ექსპერტების კომპეტენტურობის განსაზღვრის მეთოდიკა. სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი . 1998წ. .

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. სიტუაციის მართვის ეფექტიანი ლიდერის ქცევისა და თვისებების შესწავლსა. საერთაშორისო, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომების კრებული. მედიცინა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. 7 გვ..

ლ. სამსონაძე. სიტყვა “მიწის” აღწერა განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონისთვის. გამომცემლობა "პოლიგრაფი".საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. # 21 გვ 133-137.

ე. დოკვაძე. სიტყვა “ქარის” აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2007წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N11, გვ.252-256.

ე. დოკვაძე. სიტყვა „ნისლის“ აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2010წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N14, გვ.209-214.

ე. დოკვაძე. სიტყვა „ღრუბლის“ აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2009წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N13.

Ж. Вардзелашвили. სიტყვა, როგორც კულტურის ნომადიური ფენომენი: საკითხის დასმისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ვერბალური კომუნიკაციები“, №28. 2017წ. თბ. .

ჟ. ვარძელაშვილი, ც. წეროძე. სიტყვა-ნიშანი როგორც სემიოტიკური კოდის ერთეული: ნაციონალურიდან - უნივერსალურ სიმბოლიზაციამდე. სამეცნიერო ჟურნალი ,,თეუსუ”. 2010წ. №1 (9), თბ. გვ. 151-160.

Ж. Вардзелашвили, პევნაია ნატალია. სიტყვა-ნიშანი: მნიშვნელობის ეგზისტენციური კომპონენტი.. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2006წ. Вып. 7. 60-65..

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. სიტყვამაწარმოებელი აფიქსების მონაცემთა ბაზა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18, გვ.194-203.

ბ. ცხადაძე. სიტყვაწარმოების ძირითადი ტიპები ძველ ქართულში. ,,ქართული ენა და ლოგიკა’’. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი. 2005წ. # 2, გვ. 52-61..

ვ. გეგენავა. სიღარიბე და მისი დაძლევის გზები საქართველოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალი “მოამბე”, XV-XVI, თბ.,. 2011წ. 3 გვ..

ლ. ჩიქავა. სიღარიბე და მისი დაძლევის ძირითადი მიმართულებები.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 1. 2008წ. 11 გვ..

ნ. ჭიკაიძე. სიღარიბის დაძლევის ღონისძიებები საქართველოში . ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N4(4).