სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, თ ლაჭყეპიანი, მ.ზეიკიძე. სოფლად კოოპერაციის განვითარების როლი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გადიდებაში. ბიზნესი და კანონმდებლობა . 2013წ. #4.

ვ. ზეიკიძე. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსების ეფექტიანობის პრობლემები. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2016წ. #9-10, 2016.

ე. გუგავა. სოფლის მეორნეობის ადაპტაცია და მისი შემარბილებელი ღონისძიებები საქართველოში. საქართველოს სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. XXXIX .

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობაში დარგების გაადგილებისა და ოპტიმალური შეთანაწყობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების ანალიზი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2006წ. # 3 126-129გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი, და სხვ.. სოფლის მეურნეობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის პერსპექტიული ამოცანები და დარგობრივ-რეგიონული პროგნოზი.. აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2010წ. ტ. 5, 20-34.

ი. ყრუაშვილი, ალექსიძე გ., ქეშელაშვილი ო. . სოფლის მეურნეობის განვითარების პრგნოზი. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. თბილისი, გვ. 32-34.

მ. ნიკოლეიშვილი. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგნოზული პარამეტრებისა დ აპრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა.. ეკონომიკა. 2006წ. #3, 117-124..

ქ. მახაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები.. Transactions. Georgian Technical University. Automated Control Systems, . 2012წ. #2(13), ..

ს. პოჩოვიანი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 16 გვ.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და აგროეკოლოგიური საქმიანობა. ახალი ეკონომისტი. 2015წ. N-1„ გვ28-33.

გ. ბერუაშვილი. სოფლის მეურნეობის ნედლეულის საცავის მუშა ორგანოს ზოგიერთი მახასიათებლის დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. №4 116-120 გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი. სოფლის მეურნეობის ოპტიმალური და მდგრადი განვითარების მოდელირება სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2009წ. ტ.3, 20-26.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ზ.. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების კონტროლის ტიტრომეტრულ მეთოდებზე დაფუძნებული სისტემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2012წ. 2(!3).

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე, ნ. იაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ახალი ანალიზური ხელსაწყო.. Georgian Engineering News, . 2017წ. , vol.81, No.1, cc. 121-124. .

ბ.ბერიტაშვილი, გ.კუჭავა. სოფლის მეურნეობის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიის ფაქტორის დაზუსტებისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104 თბილისი, გვ.118-123 .

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობის წარმოების გაადგილებისა და სპეციალიზაციის სრულყოფა ოპტიმიზაციის იმიტაციური მოდელების გამოყენებით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2009წ. ტ. XXXXIV, გვ.150-154.

ა. ასათიანი. სოციალიზაცია როგორც უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის ძირითადი ცნება. ს ტ უ, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი,,განათლება“ . 2017წ. # 1 (17).

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო III-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №17, გვ.25-28.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო III-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №17, გვ.25-28.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო IXIII-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით, ნაწილი მეორე. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.49-53.