სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა გერმანიასა და საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 2.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა იაპონიაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 1.

რ. ქინქლაძე. სოციალურ–სტატისტიკური ინფორმაციის უტყუარობის შესახებ. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #6.

ო. ქოჩორაძე, ელისო ცირეკიძე. სოციოკულტუ-რული ანალიზი შედარებით პოლიტიკაში.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. 2013, N2(26) ტომი I. – 98 გვ. (გვ. 5-15)..

რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. #3. (473).

რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში. . საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები . 2009წ. #3. (473).

რ. ანდრიაშვილი. სოციოლოგია, მისი სწავლების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2009წ. N3, გვ. 184-186.

რ. ღიბრაძე. სოციოლოგიის მეცნიერების ჩამოყალიბების სათავეებთან. ჟურნალი "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2017წ. 11 გვ..

მ. შონია. სოციოლოგიის პრაქტიკული დანიშნულებისათვის. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2017წ. 9, გვ. 158-168.

ი. კუტუბიძე. სოციოლოგიის როგორც მეცნიერების საგანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №31.

ბ. მეფარიშვილი. სოციოლოგიურ მონაცემთა კომპიუტერული ბაზა. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.

თ. სტურუა. სოციოლოგიური კვლევის შედეგების დამუშავების გამოყენებითი პროგრამების პაკეტი. საქართველოს ალგორითმებისა და პროგრამების რესპუბლიკური ფონდი. 1988წ. .

მ. ხოსიტაშვილი. სოციოლოგიური კლევები ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მზარდი მოთხოვნების სამსახურში.. „საქართველოს ბიბლიოთეკა“. . 2015წ. №2 (59). გვ.12-15..

ი. გელენავა. სოხუმის სამასწავლებლო სემინარიის დაარსების ისტორიიდან.. ჟურნალი ,,აფხაზეთის მოამბე”. . 2000წ. აფხაზეთის რეგიონალური მეცნიერებათა აკადემიის პერიოდული ორგანო. #4,.

ნ. გომართელი. სპარსულ-ქართული ლიტერატურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან. ჟურნალი ”კალამი”, 34. 2010წ. გვ.10-13.

გ. ჩიხლაძე, ქ. კაპანაძე. სპექტროსკოპიის თანამედროვე მეთოდები უმცირესი ზომის ობიექტების გამოვლენასა და კვლევაში ქეთევან კაპანაძე, გურამ ჩიხლაძე. ჟ. `განათლება”, სტუ, . 2016წ. №1, (16).

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Cu(II) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. სტუ,. 2017წ. .

ნ. იმნაძე, მ. ქოჩიაშვილი, მ. ცინცაძე. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Fe (III) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 0წ. .

ო. ტომარაძე. სპექტრული გაზომვები. ფურიე და ვეივლეტ გარდაქმნების შედარება.. სტუ. 2017წ. სტუ მართვის ატომატი– ზებული სისტემები შრომები ISSN1512-3979 №2(23).

ა. აბესაძე, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი. სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტების გამოყენება საწარმოო-მენეჯერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში. სტუ-ს 90 წლისთ. მიძღვნ. საერთ. სამეც. კონფ. ნაშრომები, II ნ., გვ. 432-434 თბილისი 2012. 2012წ. .