სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. მთის მდინარეთა გამონატანის კონუსების ეკოლოგიური უსაფრთხოების დადგენა . შრომათა კრებული მიძღვნილი იოსებ ბუჩიძის 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2007წ. გვ.გვ.266-271.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ზ. ვარაზაშვილი . მთის ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, თბილისი, 244-248..

ლ. წულუკიძე. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწიანაარმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66. გვ. 204-208.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ვარაზაშვილი ზ., დიაკონიძე რ., ხუბულავა ი.. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 იბეჭდება.

გოგა ჩახაია, ლევან წულუკიძე, რობერტ დიაკონიძე. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66, გვ. 204.

რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., დიაკონიძე რ., წულუკიძე ლ., ხუბულავა ი.. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 იბეჭდება.

ი. ხუბულავა. მთის ფერდობებზე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული № 66. 2011წ. გვ. 204-208.

ნ. ბოჭორიშვილი. მთის ქნების გამოფიტვა და მისი გავლენა მოსაპირკეთებელი ქვის ხარისხზე. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 7 გვ..

ჯ. გაბელია. მიზეზობრივი კავშირის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი “მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #1(7).

უ. ზვიადაძე, ზ. სვანიძე, ი. ლომინაძე. მიკროკომპონენტების კონცენტრირებისა და ატომურ-აბსორბციული ანალიზის მეთოდები ეკოლოგიურ კვლევაში. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #4-6, გვ. 73-77. 1999წ. ISSN 0130-7061.

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. მიკროპროცესორულ ელექტრულ ცენტრალიზაციაში პარალელური გამოთვლების უზრუნველყოფის პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. №2; გვ. 70 - 75.

ზ. გაბისონია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. სტუ. 2013წ. სამეც. კრებ. „სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა.

ნ. კუციავა, გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ. მუმლაძე. მიკროულტრაფილტრაციის გამოყენება მილგაყვანილობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებელი“ N 8, თბილისი . 2010წ. გვ. 105–110.

ნ. მექვაბიშვილი. მილსადენების, ქვაბებისა და სხვა შიგა ზედაპირებიდან მინადუღისა და ხენჯის მოსაცილებელი შედგენილობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი 1საქართველოს ნავთობი და გაზი``. 2005წ. #16, გვ. 4.

ნ. ერემეიშვილი, რ. ჟვანია, მარიდაშვილი ნინო. მიმდევრობითი სტატისტიკური კონტროლის ალგორითმის მარიალიზებელი მოწყობილობების სქემის სინთეზი Jvania r., maridaSvili n., Sromebi. marTvis avtomatizebuli sistemebi, #2(9), 2011w. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #2(9).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. #4(48), ნაწ.2,ვ.6.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია". 2008წ. №4(48).

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე, ი. სამხარაძე. მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. №4, 89-93 გვ..

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. მინერალთა მსხვილი და წვრილი ნაწილაკების ურთიერთქმედების გავლენა სპილენძის სულფიდური მადნების ფლოტაციის პროცესზე. ,,სამთო ჟურნალი”. 2011წ. №1 (26)..

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, ნ. ჯაფარიძე. მინერალური ნედლეულის რაციონალური გამოყენებისა და ქვეყნის გეოლოგიური პოლიტიკის შესახებ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2009წ. ISSN 1512-0996, N1(471).