სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ყრუაშვილი, დანელია რ.. ფერდობების ეროზიული მდგრადობის საინჟინრო პროგნოზი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული,. 2001წ. თბილისი, გვ. 139-145.

ვ. სამხარაძე. ფერდობზე ეროზიის დამცავი არხისმჭრელის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი . 2012წ. გვ/162.

ვ. სამხარაძე, თ. ჯანელიძე. ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო არხის მოწყობის ახალი ტექნოლოგია და არხისმჭრელი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66 გვ.185-187.

ვ. სამხარაძე, თ. ჯანელიძე. ფერდობზე ეროზის საწინააღმდეგო არხის მოწყობის ახალიტექნოლოგია - არხისმჭრელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 . 2014წ. შრომათა კრებული #69 გვ.232-236 .

ზ. ჭარბაძე, null. ფერდობზე წყლის ნაკადდამჭერი , ეროზიის საწინააღმდეგო არხის ქანობის დადგენის საკითხისათვის.. ISSN 0130-7061 „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2011წ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი N7-9, გვ.63-66-,.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე. ფერდობის ეროზიის საიმედოობა კონკრეტულ ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. 6-7 გვ.41.

გ. დოხნაძე, null, ლორთქიფანიძე ფ.. ფერდობის ეროზიის საიმედოობა კონკრეტულ ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2008წ. #6-7, გვ. 41-45.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. ფერდობის ზღვრული დასაშვები დახრილობა ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის გათვალისწინებით.. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებილი მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 70 წლისთავისადმი. 2000წ. გვ. 67-69.

ზ. ჭარბაძე. ფერდობის მდგრადობა წვიმისმიერი ეროზიის პირობებში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. N 65.

გ. ლუტიძე, გ. არეშიძე. ფერდობის მდგრადობაზე გაანგარიშება გამოფიტული ზედაპირების არსებობისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) გვ. 97-99.

მ. ლაპიაშვილი, ო.ქუცნაშვილი, მ.მარდაშოვა. ფერდობის მდგრადობის შეფასება ახალი საკლასიფიკაციო სისტემით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. №3(457), 91-95გვ..

მ. მარდაშოვა, ო. ქუცნაშვილი. ფერდობის მდგრადობის შეფასება ახალი საკლასიფიკაციო სისტემით. სტუ-ს შრომები, #3(457), გვ. 91-95. 2005წ. ISSN1512-0996.

ო. გელაშვილი, ნ. მუმლაძე. ფერდობმავლის დინამიკური მდგრადობის განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2008წ. #1, გვ.15-19.

ო. გელაშვილი, ნ. მუმლაძე. ფერდობმულის მუხლუხა ჯაჭვის კონსტრუქციის გაანგარიშება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი”, თბილისი, . 2006წ. #1, გვ.20-22.

ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ.172-179.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, გ. ხუციშვილი. ფერდოს მდგრადობის შეფასება მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში.. სტუ-ს შრომები. 2008წ. N4 (470);გვ.13-19.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ., ხუციშვილი გ. . ფერდოს მდგრადობის შეფასება, მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2008წ. #4(470). . გვ. 13-18..

ტ. კვიციანი, ხუციშვილი გ., ფაჩულია ვ. , გარდაფხაძე თ. . ფერდოს ჩამონაქცევი პრიზმის საშიში დაცურების წირის დიფერენციალური განტოლების შედგენა, ძალთა გარკვეული შეთანწყობის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #3(10). გვ. 42-48.

ტ. კვიციანი, ხუციშვილი გ., გარდაფხაძე თ. ფერდოს ჩამოშვავებული მასის დაცურების წირის დიფერენციალური განტოლების შედგენა და მისი გამოკვლევა დამატებითი დატვირთვების გათვალისწინებით. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64. გვ.157-165..

ნ. ხაბეიშვილი. ფერით შექმნილი განწყობილება.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2007წ. N1. გვ.42–51. ISSN 1512-3316.