სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. საყვარელიძე, ტურძელაძე მალხაზ, ღუდუშაური ნიკოლოზ. სხვადასხვა ტენშემცველობის ბეტონის ცოცვადობა გრეხისას.. კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #1(49), 97–101გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოხ, ტურძელაძე მალხაზ. სხვადასხვა ტენშემცველობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები გრეხისას, დეფორმაციების სხვადასხვა სიჩქარის დროს. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2009წ. #3(14), 60–63გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა. საყვარელიძე. სხვადასხვა ტენშემცველობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები გრეხისას, დეფორმაციის სხვადასხვა სიჩქარის დროს. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-3936, №3(14), გვ.60-63.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. სხვადასხვა ტენშემცვლელობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მოცულობითი ცოცვადობის ბირთვების დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2016წ. #2(41), 41–45გვ.

გ. წურწუმია, ნ.ქოიავა , ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. სხვადასხვა ტიპის ანიონსელექტიურ მემბრანიან უჯრედებში (NH4)2S04, H2SO4 და MnSO4 ელექტროლიტთა ხსნარების მასათა გადატანის პროცესის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010, . 2010წ. ტ.36,№ 4,414-420. .

მ. ცერცვაძე, ნ. ყავლაშვილი. სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადაწყვეტა ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2016წ. #20 გვ. 28-38.

გ. წურწუმია, ნ. ქოიავა, ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. სხვადასხვა ტიპის იონსელექტიურ მემბრანებიან უჯრედებში (NH4)2SO4, H2SO4 და MnSO4 ელექტროლიტთა ხსნარების მასათა გადატანის პროცესების შსწავლა. საქართველოს მაეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. v. 36, #4, 414-420.

მ. ჯავახიშვილი, ჰ. ბაბუციძე, null. სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო კონსტრუქციების სადიაგნოსტიკო ანალიზი ფოტომთვლელის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №2.

ე. კალატოზიშვილი, ა. გოდაბრელიძე, ლ. მუჯირი. სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა ფენოლურ და საღებავ ნივთიერებათა ექსტრაქციაზე. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. 2007წ. ბათუმი, გვ, 533-538.

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, რ. მჟავანაძე. სხვადასხვა ფაქტორების მოქმედება გვირგვინოვან სისხლმიმოქცევაზე ფიზიკური დატვირთვის დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 58-65.

თ. ცინცაძე, მზია ჯაში, რუსუდან მჟავანაძე. სხვადასხვა ფაქტორების მოქმედება გვირგვინოვან სისხლმიმოქცევაზე ფიზიკური დატვირთვის დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 58-65.

თ. სუპატაშვილი. სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა BaSO4 სუსპენზიის ოპტიკურ სიმკვრივეზე”. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. #361, 26-28.

თ. სუპატაშვილი, თ. სუპატაშვილი. სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა ბარიუმის ქრომატის სუსპენზიის ოპტიკურ სიმკვრივეზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #4, 335-336.

კალატოზიშვილი ე., გოდაბრელიძე ა., ჯავახიშვილი მ.. სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა წითელი ღვინის ფენოლური და საღებავ ნივთიერებათა ექსტრაქტები. გამომცემლობა "აჭარა" მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ქ.თბილისი,. 2007წ. გვ. 533-538.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. სხვადასხვა ქვეყნების საქმიანი კულტურების ურთიერთგამდიდრება, როგორც ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის რეზერვი . ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2014წ.,. 0წ. N3,13.

დ.გურგენიძე, ლ.ბალანჩივაძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმომედეგი მსენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებლობა. 2016წ. N2(17).

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, დ. გურგენიძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებელი. 2016წ. N4(43) 2016 40-44გვ..

მ.სულაძე, ლ.კახიანი, დ.გურგენიძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმური მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებლობა. 22016წ. N3(42) .

ნ. ბექაური, დ. დანელია. სხვადასხვარეცეპტორიანი ნეირონული ელემენტების ფუნქციონირებისა და დასწავლისა და მეხსიერების უჯრედული ელემენტების კომპიუტერული მოდელები. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. #7-9, გვ.66-71.

ნ. ხომერიკი, ო. ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემები ერთი არაწრფივი პარაბოლური ტიპის განტოლებისათვის. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. №1(8), 241-244.