სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის ზეთის Սგამ და tgδ გამზომი ხელსაწყოების შესამოწმებელი უჯრედები. ენერგია. 2012წ. N2 (62) გვ.4. თბილისი .

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი. სტუ-ს,, შრომები’’. 2012წ. N 4 (486) გვ 4 თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი. სტუ-ს ,,შრომები ''. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის შეფასება V/δ-ს სიდიდის მიხედვით . ენერგია. 2008წ. N2 გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, ქ.ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა თუ აღდგენა. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2017წ. N28 გვ.5. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა თუ აღდგენა. ჟურნალი ,,ენერგია’’ N2 (82). 2017წ. 5გვ N2 (82) თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება V/ρ სიდიდით. სტუ-ს ,,შრომები ''. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება γ/ρ სიდიდის მიხედვით. სტუ-ს ,,შრომები“. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

გ. ტყეშელაშვილი. ტრანსფორმაციული ეკონომიკის მენეჯმენტის ტავისებურებანი საქართველოში. ეკონომიკა. 2011წ. 7-8; 25-38 გვ..

დ. კვარაცხელია. ტრანსფორმაციული შოკი, როგორც ეკონომიკური დაცემის მიზეზი (ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელის მიხედვით).. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.: ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები“. . 2011წ. გვ.: 61-64, ISBN 978-9941-9230-1-2.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, null. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #1, გვ.76-80.

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და დსთ-ს ქვეყნების მაგალითზე). თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2009წ. #1-2.

ე. ბარათაშვილი, ლ.ბულია. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების (ბისეკი) მაგალითზე. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. #1. ო.5 ნ.თ..

მ. ნიკოლაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის სტრუქტურა და კინემატიკური ანალიზი. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2016წ. #2 (500), გვ. 95-101.

ნ. კარბელაშვილი. ტრანსცენდენტული წირების გამოყენება მხატვრული ელემენტების კონსტრუირებაში. ტექინფორმი, თბილისი. 1996წ. .

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. ტრანსცენდენტური დისპერ-სიის განტოლების ამოხსნა გამარტივებული მეთოდით სითხის ზედაპირზე მდგარი ტალღების შესწავლის მიზნით. ენერგია . 2008წ. 4(48) (ISSN 1512-0120).

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის საანგარიშო მოდელი . სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟინერია". 2013წ. #1-2, (15-16), თბილისი, გვ. 70-78.

დ. გუბელაძე. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის საანგარიშო მოდელი. ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია „. 2013წ. N1-2, სტუ,თბილისი გვ.70-74 .

ლ. წულუკიძე. ტრასეკას დერეფნის მიმდებარედ არსებული მოწყვლადი ფერდობის მდგრადობის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #71, .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. ტრაქიტებიდან მიღებული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაცია. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა სამეცნიერო ჟურნალი. 2007წ. №1.