სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების ხელოვნება: ევოლუცია, ახალი რეალიები და თავისებურებები. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #7-8, გვ.73-76.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკებისათვის მომზადება. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #13-14, გვ.42-47.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ძირითადი დონეები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2016წ. გვ. 142-144.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი). დეპონირებულია საქპატენტის მიერ . 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933.

ხ. გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი).. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი).. 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933..

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მომსახურების ადგილი მსოფლიო ეკონომიკაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.128–131.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადაშვილი. მომსახურების ხარისხის მართვის თეორიული საფუძვლების ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6 გვ. 132–136.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. მომხმარებლური საზოგადოებისა და ახალი ტიპის მომხმარებლის (X-მომხმარებლის) ფორმირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4.

ნ. ოთხოზორია. მონაკვეთზე ექსტრემუმის ძიების მეთოდების შედარება ექსპერიმენტის შეცდომის პირობებში. . შრომები № 7(446) საიუბილეო გამოცემა. თბილისი. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2002წ. შრომები № 7(446) .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი. მონაცემები ინტროდუცირებულ ნიორზე ასოცირებული მიკოფლორის შესახებ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2006წ. #18 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 85-88.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. მონაცემების გადაცემა ქსელში LabVIEW-ს გამოყენებით. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. N3.

ნ. ოთხოზორია, გუგუნაშვილი ნუგზარ. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ინფრასტრუქტურის რაციონალიზაცია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. N2.

ნ. ოთხოზორია, ნ.გუგუნაშვილი. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ოპტიმალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. . მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. შრომები. #1 (10), თბილისი გვ.316-319.

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, ვ. აბულაძე. მონაცემთა კორელირებული ორგანზომილებიანი მასივების ადაპტური უდანაკარგო კომპრესია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2013წ. გვ. 317-322.

ზ. ჭარბაძე, ი. რევაზოვა. მონაცემთა სივრცობრივი ანალიზის გეოინფორმაციული სისტემების (გის) გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი N 4-6 . 2008წ. გვ.105-108.

ჯ. ხუნწარია, გ. კონიაშვილი. მონაცემთა უსადენო გადაცემის სამყარო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №4-6 (666, 667, 668), გვ. 54-59.

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. მონიტორების სერტიფიკაციის სტანდარტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, ს.პროკოპიევი. მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (17). 2008წ. .

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. მონოლითური შეკრული ნაგებობის ელემენტის მზიდუმარიანობის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2011წ. № 4 .

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 9, გვ. 97-104..