სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლობჟანიძე. უკრაინის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2012წ. N1, 2012, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“,გვ12..

ვ. შუბითიძე. უკრაინის კრიზისი და მესამე მსოფლიო ომის პრელუდიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. 30.

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ., ფრანგიშვილი გრ., ტეტუნაშვილი ე.,. უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პრო-ცესების მათემატიკური მოდე-ლირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2016წ. თბილისი 2016 №3(79). გვ.24-29. .

გ. კოხრეიძე, ვასილ ხორავა, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №3(79).გვ,24-29.

გ. ჯავახიშვილი, ქსოვრელი რობინზონი. უკუქცევით-წინსვლითი ვიბროამგზნების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშება. სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.2,#3(48); გვ.75-79.

დ. ფურცხვანიძე. ულტრაბგერითი გადამწოდით საწარმოო რობოტისათვის მგრძნობელობის მინიჭება. მოხს. თეზისები. საკავშ. სამეც.–ტექნ. კონფ. ადაპტური რობოტები–82. 1982წ. ნალჩიკი, გვ40–41.

გ. ელიავა, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ა. შარაბიძე მ. ლომაია ნ. მესხი. ულტრაბგერის გამოყენება სამკურნალო მიზნით. თბილისის საერო უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 44-45.

თ. ლაფერაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, ო. კვიციანი, ლაფერაშვილი დავით. ულტრაიისფერი გამოსხივების მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და UV ნახევრადგამტარიანი დოზიმეტრი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2014წ. 3(717), 76-80.

თ. დარსაველიძე. ულტრაიისფერი და წითელი ლაზერის დას[ივების გავლენა ფუზარიოზის ბიოლოგიურ ეფექტურობაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეც=შრომების კრებული. 1998წ. 67_70.

გ. ჩიხლაძე, ქ. კაპანაძე. ულტრაიისფერი ფოტოელექტრონული და ლაზერული კორელაციური სპექტრო-სკოპია ბიოლოგიური ნანოობიექტების კვლევაში. ჟ. `განათლება”, სტუ, . 2016წ. №1, (16).

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

თ. სუხიაშვილი. უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა დასაქმების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება.. სტუ-ს შრომები, 2012, # 1(12), გვ. 176-180.. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის ორგანიზების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. . სტუ-ს შრომები, , . 2007წ. №2(3), გვ. 114-120. .

გ. ბელთაძე. უმაღლეს სკოლაში საგნის სწავლების ორგანიზაციის სტრატეგიული მოდელირება. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. მოხსენებათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2008წ. 2008, გვ. 71-76. ISBN: 978-9941-14-191-1.

ა. ასათიანი. უმაღლესი განათლება და ბიზნესი - რეალობა და პერსპექტივები. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2016წ. #15, გვ.76-82.

მ. ჩხეიძე. უმაღლესი განათლებით სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობის კვლევა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ა. ასათიანი. უმაღლესი განათლების მენეჯმენტის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრა-ქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი“. 2013წ. #2(22), გვ. 39–47.

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი. უმაღლესი განათლების პირობებში სამთო ინჟინერ–გეოლოგის მომზადების პრობლემების შესახებ (რუს. ენაზე). საინფ. სამეცნიერო–საინჟინრო ანალიტიკური . 2005წ. N1 (14).

ლ. მეტრეველი. უმაღლესი განათლების სისტემაში დისტანციური სწავლების ეფექტურობის ამაღლების გზები. „ინტელექტი“. 2006წ. N1(25), გვ. 279-281.