სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ედიბერიძე, ო. ქართველიშვილი, ვ. სესაძე. უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2014წ. 22–25.

ხ. ბარდაველიძე. უნივერსიტეტის მართვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემა ინტერნეტ-პორტალის ბაზაზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული (პერიოდული ჟურნალი) "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. № 2(7).

მ. ოხანაშვილი, ბიტარაშვილი მარიამი. უნიფიცირებული მოდელების აგება ტვირთების მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნესპროცესების მართვისათვის. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები 2016#1(21). 2016წ. გვ.156–164.

ნ. ქაჯაია. უნიფიცირებული ორსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების შესახებ. სამეც.–ტექნ.,საინფ.–ანალიტ. რეფერირებული ჟურნ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი",. 2003წ. ISSN 1512-0457, N14.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. უოლშის გარდასახვის მასივში სიმბოლოთა განლაგების თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №4-6 (630, 631, 632).

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. უპირაპირო ლიანდაგის მოწყობა და მდგრადობაზე გაანგარიშება განსაკუთრებულ პირობებში. “ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 #4 (28) –გვ.10-13..

ნ. რურუა, გ.ჯულაყიძე. უპირაპირო ლიანდაგის სარელსო გადაბმების საანგარიშო ინტერვალში იძულებითი შეყვანის მეთოდის გამოყენების თავისებურებები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. უპირაპირო ლიანდაგში რელსების ჩადუღების გზით სარელსო გადაბმების დეფექტური ადგილების აღდგენის ტექნოლოგიის შერჩევა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.87-91. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ურარტულ-ხურიტულ-ვაინახურ-ქართული რამდენიმე ლექსემის ერთობისათვის (1.ხურ,ჰური,ური,ურარტუ,ხურიტული. 2. სერი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14), 64-71.

. ურარტული ეპიგრაფიკული ძეგლების SAL/MUNUS, SAL/GAŠAN. "საისტორიო ვერტიკალები", სტუ. 2016წ. N 34, გვ. 4 .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ურარტული ეპიგრაფიუკული ძეგლებისSAL/MUNUS, SALGAŠAN. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34.

ნ. ბახსოლიანი. ურარტუს ქალაქები. სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები IV. 2009წ. გვ.32-37.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. პაპიაშვილი. ურბანიზებულ ცენტრებში ნაგებობათა მშენებლობის და ექსპლუატაციის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ.31-35. 2007წ. ISSN 0130-7061.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. პაპიაშვილი. ურბანიზებულ ცენტრებში ნაგებობათა მშენებლობის და ექსპლუატაციის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ.31-35. 2007წ. ISSS 0130-7061.

თ. თევზაძე, ს. კანდელაკი. ურბანიზირებული მშენებლობის საინჟინრო_გეოლოგიური ასპექტები ქ. თბილისის ტერიტორიაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათა კრებული, ტომი XVI მიძღვნილი იოსებ ბუაჩიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი . 2007წ. გვ. 164_167..

ვ. ვარდოსანიძე. ურბანული განვითარების ახალი სოციალურ-ეკონომიკური რეალიები საქართველოში.. კრ-ში: „ლექციათა კურსი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სივრცის მოწყობის, ქალაქის განვითარების და არქიტექტურის აქტუალური თემები და ამოცანები გერმანულ-ქართული გამოცდილების ანარეკლში“. კაიზერსლაუტერნი–თბილისი. . 2002წ. .

დ. ნარმანია, ნ. ზურაშვილი. ურბანული პოლიტიკა და სამშენებლო სექტორის განვითარების რეგულირება საქართველოში . ბათუმი;კონფ. კრებული: Modern Marine Technologies, Problems of Socio-Economic Development and Solutions. 2016წ. .

ო. ზუმბურიძე, მ. ახობაძე, ო.ყიფშიძე. ურბანული სისტემა და ზოგადსისტემური კანონზომიერებები. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. № 2. თბილისი.85-89 გვ. .

მ. ახობაძე, ო.ზუმბურიძე, დ. ყიფშიძე. ურბანული სისტემა და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი. "განათლება". 2011წ. N2, გვ. 41-46.

მ. ახობაძე. ურბანული სისტემის მდგრადობა, სტრუქტურული ცვლილებები და ქაოსი. "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2011წ. N1, გვ. 11-16.