სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Gotsiridze. “The Significance of Translation in Language Classrooms”. The forth International Research Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2015წ. IBSU.

R. Gotsiridze. “Video Games As a Form of Interactive Narratives”. scripta manent. 2012წ. #4 (16), თბილისი.

R. Gotsiridze. “Virtual World and Language Learning”. scripta manent. 2013წ. #2 (18), თბილისი, გვ.17-21.

R. Gotsiridze. “Virtual Worlds in Educational Computer Games” . Scripta manent. 2010წ. #3(7), თბილისი, გვ.27-31.

ვ. ნანიტაშვილი, Lena Kekelishvili. “Ways of reducingn freshet processes by the technology of anti-erosional irrigation”. international Simposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES, GWMI-80. 2009წ. 383-387.

R. Gotsiridze. “Web-based teaching and new possibilities for teachers and learners”. Scripta manent. 2016წ. #2 (30), Tbilisi,pp.15-18.

ლ. ქადაგიშვილი. “wylis energoinformaciuli sistemis cxovelmyofelobis gansazRvra. akademikos i. frangiSvilis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. 2010წ. “sainformacio da kompiuteruli teqnologiebi, modelireba, marTva”, moxsenebaTa Tezisebi, saqarTvelo, Tbilisi, 1-4 noemberi,gv. 144. .

А. Фурцеладзе. “О двух формулах Б. Шенеберга”. Труды Тбилисского университета. Математика. Механика. Астрономия. 1984წ. T. 252. №16-17. C. 34-52.

А. Фурцеладзе. “О коэффициентах Фурье функций Δ(τ) и √ Δ(τ)". Труды Тбилисского университета. Математика. Механика. Астрономия. 1986წ. T. 264. №21. C. 5-20.

Г. Чикоидзе. “Оптималистский” путь развития языковых моделей. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2006წ. N9 Тбилиси, стр.162-167.

М. Цирекидзе, Гогава А.Л Иванова Е.П.. “Расчёт Na спектров – сателлитов к 2-3 переходам в Ne- подобных ионах. Материали Всесою¬зного семинара «Теория атомов и атомных спектров» . 1989წ. Тбилиси, (1989).

М. Цирекидзе, Бжалава Т. Н., Шенгелия М. А. “Теоретический расчет энергии переходов в высокозарядных ионах” . GEN, No.1(vol.81), (2017). 2017წ. No.1(vol.81), (2017), ст. 87-90.

Г. Чикоидзе. “Цепочка действий” грузинской глагольной супер-парадигмы. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2008წ. #12 стр.169-181.

მ. დათაშვილი. “ადამიანური კაპიტალის მართვის თავისებურებანი ინოვაციური ეკონომიკის პირობებში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 0წ. 2017 №1.

მ. დათაშვილი. “ადამიანური კაპიტალის მართვის თანემდროვე ტენდენციები და პერსპექივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 0წ. 2015 N5 .

მ. დავითაია. “ამერიკული არქიტექტურა. გენეზისი“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. N1(15), გვ. 240-246.

ი. მეგრელიშვილი, null, მაია კუხალეიშვილი, ეკატერინე ბულაური, ნინო მურვანიძე, თამარ ჭიპაშვილი,. “აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2007წ. ტ. 19. გვ. 301-303..

ვ. დავითაია. “არაკომპეტენტურობის დოღი”. . “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “არაწრფივ სისტემებში ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . 2007წ. # 1(2), თბილისი.