სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე გ. ჭუმბურიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა . უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.48-56.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ე. ჩხაიძე . უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. №2.

ე. ჩხაიძე, დ. ხარაძე , ნ. ნეფარიძე , ლ.ყირმელაშვილი. უჯერი, ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №1(467), 48-51.

ხ. ირემაშვილი, კ. გორგაძე, ა.ბაჩინაშვილი. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. №3-4,გვ26-29. ISSN 1512-0910.

ზერაგია ე., ბიჩინაშვილი ა., ირემაშვილი ხ., ბიჩინაშვილი მ.. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში. თბილისი, ტრანსპორტი. 2006წ. №3-4 (23-24),გვ 26-28.

გ. მურჯიკნელი. ფაზური მოდულირებული სიგნალების დემოდულატორის ჩაკეტილი საყრდენი რხევების მაფორმირებლის გამოკვლევის ალგორითმის დამუშავება. სტუ. 1990წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, მ. ჯაში. ფართო სანგრევით გაყვანის დროს უბის ნახშირის სანგრევის ჭაბურღილებით მონგრევის ინიცირების მეთოდის დადგენა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), გვ. 26-29.

ე. თოფურია, თ.ცინცაზე მ.ცინცაძე ნ.გელოვანი ნ.ბოლკვაძე დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწამოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი– იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. გვ 140–148.

ნ. ბოლქვაძე, თ.ცინცაძე; მ.ცინცაძე; ნ.გელოვანი; ე.თოფურია; დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1. ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15; # 2 გვ: 140-145.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, ე. თოფურია, დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1. ანტიტუბერკულოზური პრეპარატი -იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. ტ.15 N2 გვ.140-148.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ლევან ვაჩაძე. ფარმაცევტული ბაზრის ინოვაციური სტრატეგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. შრომების კრებული, #3 თბილისი, გვ.74-77.

ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული, . 2013წ. შრომების კრებული, #3 თბილისი, გვ.71-74.

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის ინოვაციური ასპექტები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №2, 2013წ. გვ.116-122..

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის მარკეტინგული კვლევის მეთოდოლოგია, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი, №5. 2015წ. №5, 2015 , გვ. 93-99..

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის მომგებიანობისა და მარკეტინგის ურთიერთკავშირის საკითხი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. №4, 2014, გვ. 77-83..

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის რენტაბელობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. , „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი . 2013წ. №3, 2013წ. გვ.184-193. .

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის რენტაბელობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №3, 2013წ. გვ.184-193. .

რ. ქუთათელაძე, ე.კოპლატაძე. ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტები. სტუ-ს შრომები . 2017წ. N3 2017წ.გვ. 158-164.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული საწარმოების ინოვაციური პოლიტიკის მარკეტინგი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული,#1, თბილისი 2014. 2014წ. შრომების კრებული,#1, გვ. 69-73.

ი. ცომაია, ე. ჭურღულია. ფარმაცევტული საწარმოს პროცესთა კლასიფიკაცია.. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, #5, 2012 წ. გვ. 31-33.. 2012წ. #5, 2012 წ. გვ. 31-33..