სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “ფესვური ჰოდოგრაფების ექსტრემალური მნიშვნელობების კვლევა”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”,მოხსენებათა კრებული . 2008წ. გვ. 12-15, ISBN 978-9941-14-191-1, თბილისი.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური ბაზრები: კლასიფიკაცია და ინსტრუმენტები”. ჟურნ. “ეკონომიკა”, ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006. 2006წ. ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006 გვ72-74.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისი და ეროვნული პირობები". ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”,. 2009წ. N 3 2009 გვ65-67.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის გავლენა ეროვნულ მეურნეობებზე”. ჟურნ. “ბიზნესი და კანონმდებლობა”, . 2009წ. სექტემბერი, 2009 გვ31-33.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის საპასუხო პრინციპები და ზომები”,. ჟურნ. “ეკონომიკა”,. 2009წ. N 8–9 2009გვ74-77.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური სტრესები: ძირითადი დასკვნები და საპასუხო ზომები”, . ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. , N 4 2009 გვ66-68.

მ. კაპანაძე. “ფინასების ლიბერალიზება: გაკვეთილები საქართველოსთვის”, . ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006. 2006წ. ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006 გვ37-39.

ვ. დავითაია. “ფოთი. ნგრევა შენებით”. 30 იანვარი, 2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

მ. დავითაია. “ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. N1 (4),გვ.177-183 .

მ. დარჩაშვილი. “ქრისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში”. ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული. 2008წ. 14 გვერდი.

ჟ. მამასახლისი. “შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე “. ს/სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2008წ. ტ.1, #2(43), 80-85გვ..

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21).

ჟ. მამასახლისი. “ჩამონადენის მოცულობის გაანგარიშების ახალი მეთოდი ჭარბტენიანი ზონის ჰიდროქსელისთვის”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. #116.

ია ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები. 2011წ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011, გვ.68-69.

ვ. დავითაია. “ცხოვრების ფურცლები”. . გაზ. “ჩვენი მწერლობა”... 2002წ. #23, 7-14.VI.2002; #24, 14-21.VI.2002; #25, 22-29.VI.2002; #26, 30.VI-6.VII.2002.

თ. მენაბდე. “ხარისხის მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე კონცეფცია. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9). . გვ.96-100.

ნ. ბოჭორიშვილი. “ჰიპერტექსტი როგორც უცხოენოვანი ტექსტის აღქმის ეფექტური საშუალება“.. “Scripta Manent”. 2012წ. ISSN1987-7390. #2 (14)გვ.22-25.

N. . ““Anomalous” heat capacity of the stoichiometric lanthanum dihydride”. Bulletin of GNAS 7(1), 38-45 (2013) . Bulletin of GNAS 7(1), 38-45 (2013). 2013წ. 7(1), 38-45 7(1), 38-45 (2013)).